అధర్వణవేదము - కాండము 13 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 13 - సూక్తము 4)స ఏతి సవితా స్వర్దివస్పృష్ఠే ऽవచాకశత్ ||1||


రశ్మిభిర్నభ ఆభృతం మహేన్ద్ర ఏత్యావృతః ||2||


స ధాతా స విధర్తా స వాయుర్నభ ఉచ్ఛ్రితమ్ ||3||


సో ऽర్యమా స వరుణః స రుద్రః స మహాదేవః ||4||


సో అగ్నిః స ఉ సూర్యః స ఉ ఏవ మహాయమః ||5||


తం వత్సా ఉప తిష్ఠన్త్యేకశీర్షాణో యుతా దశ ||6||


పశ్చాత్ప్రాఞ్చ ఆ తన్వన్తి యదుదేతి వి భాసతి ||7||


తస్యైష మారుతో గణః స ఏతి శిక్యాకృతః ||8||


రశ్మిభిర్నభ ఆభృతం మహేన్ద్ర ఏత్యావృతః ||9||


తస్యేమే నవ కోశా విష్టమ్భా నవధా హితాః ||10||


స ప్రజాభ్యో వి పశ్యతి యచ్చ ప్రాణతి యచ్చ న ||11||


తమిదం నిగతం సహః స ఏష ఏక ఏకవృదేక ఏవ ||12||


ఏతే అస్మిన్దేవా ఏకవృతో భవన్తి ||13||కీర్తిశ్చ యశశ్చామ్భశ్చ నభశ్చ బ్రాహ్మణవర్చసం చాన్నం చాన్నాద్యం చ ||14||


య ఏతం దేవమేకవృతం వేద ||15||


న ద్వితీయో న తృతీయశ్చతుర్థో నాప్యుచ్యతే ||16||


న పఞ్చమో న షష్ఠః సప్తమో నాప్యుచ్యతే ||17||


నాష్టమో న నవమో దశమో నాప్యుచ్యతే ||18||


స సర్వస్మై వి పశ్యతి యచ్చ ప్రాణతి యచ్చ న ||19||


తమిదం నిగతం సహః స ఏష ఏక ఏకవృదేక ఏవ ||20||


సర్వే అస్మిన్దేవా ఏకవృతో భవన్తి ||21||బ్రహ్మ చ తపశ్చ కీర్తిశ్చ యశశ్చామ్భశ్చ నభశ్చ బ్రాహ్మణవర్చసం చాన్నం చాన్నాద్యం చ ||2||


భూతం చ భవ్యం చ శ్రద్ధా చ రుచిశ్చ స్వర్గశ్చ స్వధా చ ||23||


య ఏతం దేవమేకవృతం వేద ||24||


స ఏవ మృత్యుః సో3 ऽమృతం సో3 ऽభ్వ1ం స రక్షః ||25||


స రుద్రో వసువనిర్వసుదేయే నమోవాకే వషట్కారో ऽను సంహితః ||26||


తస్యేమే సర్వే యాతవ ఉప ప్రశిషమాసతే ||27||


తస్యామూ సర్వా నక్షత్రా వశే చన్ద్రమసా సహ ||28||స వా అహ్నో ऽజాయత తస్మాదహరజాయత ||29||


స వై రాత్ర్యా అజాయత తస్మాద్రాత్రిరజాయత ||30||


స వా అన్తరిక్షాదజాయత తస్మాదన్తరిక్షమజాయత ||31||


స వై వాయోరజాయత తస్మాద్వాయురజాయత ||32||


స వై దివో ऽజాయత తస్మాద్ద్యౌరధి అజాయత ||33||


స వై దిగ్భ్యో ऽజాయత తస్మాద్దిశో ऽజాయన్త ||34||


స వై భూమేరజాయత తస్మాద్భూమిరజాయత ||35||


స వా అగ్నేరజాయత తస్మాదగ్నిరజాయత ||36||


స వా అద్భ్యో ऽజాయత తస్మాదాపో ऽజాయన్త ||37||


స వా ఋగ్భ్యో ऽజాయత తస్మాదృచో ऽజాయన్త ||38||


స వై యజ్ఞాదజాయత తస్మాద్యజ్ఞో ऽజాయత ||39||


స యజ్ఞస్తస్య యజ్ఞః స యజ్ఞస్య శిరస్కృతమ్ ||40||


స స్తనయతి స వి ద్యోతతే స ఉ అశ్మానమస్యతి ||41||


పాపాయ వా భద్రాయ వా పురుషాయాసురాయ వా ||42||


యద్వా కృణోష్యోషధీర్యద్వా వర్షసి భద్రయా యద్వా జన్యమవీవృధః ||43||


తావాంస్తే మఘవన్మహిమోపో తే తన్వః శతమ్ ||44||


ఉపో తే బధ్వే బద్ధాని యది వాసి న్యర్బుదమ్ ||45||భూయానిన్ద్రో నమురాద్భూయానిన్ద్రాసి మృత్యుభ్యః ||46||


భూయానరాత్యాః శచ్యాః పతిస్త్వమిన్ద్రాసి విభూః ప్రభూరితి త్వోపాస్మహే వయమ్ ||47||


నమస్తే అస్తు పశ్యత పశ్య మా పశ్యత ||48||


అన్నాద్యేన యశసా తేజసా బ్రాహ్మణవర్చసేన ||49||


అమ్భో అమో మహః సహ ఇతి త్వోపాస్మహే వయమ్ ||50||


అమ్భో అరుణం రజతం రజః సహ ఇతి త్వోపాస్మహే వయమ్ ||51||ఉరుః పృథుః సుభూర్భువ ఇతి త్వోపాస్మహే వయమ్ ||52||


ప్రథో వరో వ్యచో లోక ఇతి త్వోపాస్మహే వయమ్ ||53||


భవద్వసురిదద్వసుః సంయద్వసురాయద్వసురితి త్వోపాస్మహే వయమ్ ||54||


నమస్తే అస్తు పశ్యత పశ్య మా పశ్యత ||55||


అన్నాద్యేన యశసా తేజసా బ్రాహ్మణవర్చసేన ||56||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము