Venkateshwara prapatti

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

VENKATESWARA PRAPATTI – TELUGU

రచన: ప్రతివాధి బయంకరమ్ అన్న వేదంతాచారి ఈశానాం జగతో‌உస్య వేంకటపతే ర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షఃస్థల నిత్యవాసరసికాం తత్-క్షాంతి సంవర్ధినీమ్ | పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్ ||

శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక సర్వఙ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ | స్వామిన్ సుశీల సుల భాశ్రిత పారిజాత శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 2 ||

ఆనూపురార్చిత సుజాత సుగంధి పుష్ప సౌరభ్య సౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ | సౌమ్యౌ సదానుభనే‌உపి నవానుభావ్యౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 3 ||

సద్యోవికాసి సముదిత్త్వర సాంద్రరాగ సౌరభ్యనిర్భర సరోరుహ సామ్యవార్తామ్ | సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 4 ||

రేఖామయ ధ్వజ సుధాకలశాతపత్ర వజ్రాంకుశాంబురుహ కల్పక శంఖచక్రైః | భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్త్వ చిహ్నైః శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 5 ||

తామ్రోదరద్యుతి పరాజిత పద్మరాగౌ బాహ్యైర్-మహోభి రభిభూత మహేంద్రనీలౌ | ఉద్య న్నఖాంశుభి రుదస్త శశాంక భాసౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 6 ||

స ప్రేమభీతి కమలాకర పల్లవాభ్యాం సంవాహనే‌உపి సపది క్లమ మాధధానౌ | కాంతా నవాఙ్మానస గోచర సౌకుమార్యౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 7 ||

లక్ష్మీ మహీ తదనురూప నిజానుభావ నీకాది దివ్య మహిషీ కరపల్లవానామ్ | ఆరుణ్య సంక్రమణతః కిల సాంద్రరాగౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 8 ||

నిత్యానమద్విధి శివాది కిరీటకోటి ప్రత్యుప్త దీప్త నవరత్నమహః ప్రరోహైః | నీరాజనావిధి ముదార ముపాదధానౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 9 ||

“విష్ణోః పదే పరమ” ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ యౌ “మధ్వ ఉత్స” ఇతి భోగ్య తయా‌உప్యుపాత్తౌ | భూయస్తథేతి తవ పాణితల ప్రదిష్టౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 10 ||

పార్థాయ తత్-సదృశ సారధినా త్వయైవ యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి | భూయో‌உపి మహ్య మిహ తౌ కరదర్శితౌ తే శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 11 ||

మన్మూర్థ్ని కాళియఫనే వికటాటవీషు శ్రీవేంకటాద్రి శిఖరే శిరసి శ్రుతీనామ్ | చిత్తే‌உప్యనన్య మనసాం సమమాహితౌ తే శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 12 ||

అమ్లాన హృష్య దవనీతల కీర్ణపుష్పౌ శ్రీవేంకటాద్రి శిఖరాభరణాయ-మానౌ | ఆనందితాఖిల మనో నయనౌ తవై తౌ శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 13 ||

ప్రాయః ప్రపన్న జనతా ప్రథమావగాహ్యౌ మాతుః స్తనావివ శిశో రమృతాయమాణౌ | ప్రాప్తౌ పరస్పర తులా మతులాంతరౌ తే శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 14 ||

సత్త్వోత్తరైః సతత సేవ్యపదాంబుజేన సంసార తారక దయార్ద్ర దృగంచలేన | సౌమ్యోపయంతృ మునినా మమ దర్శితౌ తే శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 15 ||

శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయ భావే ప్రాప్యేత్వయి స్వయముపేయ తయా స్ఫురంత్యా | నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్య గుణాయ తుభ్యం స్యాం కింకరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యమ్ || 16 ||

ఇతి శ్రీవేంకటేశ ప్రపత్తిః

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=Venkateshwara_prapatti&oldid=228946" నుండి వెలికితీశారు