1. మంగళాచరణము మరియు ఇష్టదేవతా స్తుతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. కృత్యాది మంగళాచరణ పద్యము (శ్రీకారము చుట్టుట):


శా. శ్రీకైవల్యపదంబుఁ జేరుటకునై చింతించెదన్ లోక ర

క్షైకారంభకు భక్తపాలనకళాసంరంభకున్ దానవో

ద్రేక స్తంభకుఁ గేళివిలసద్ దృగ్జాల సంభూత నా

నా కంజాత భవాండ కుంభకు మహానందాంగనా డింభకున్.(1-1)


2. శివస్తుతి :


ఉ. వాలిన భక్తి మ్రొక్కెద నవారిత తాండవ కేళికిన్ దయా

శాలికి శూలికిన్ శిఖరిజా ముఖపద్మ మయూఖమాలికిన్

బాల శశాంకమౌళికిఁ గపాలికి మన్మథ గర్వ పర్వతో

న్మూలికి నారదాది మునిముఖ్య మనస్ సరసీరుహాళికిన్.(1-2)


3. బ్రహ్మస్తుతి


ఉ. ఆతత సేవ సేసెద సమస్త చరాచర భూతసృష్టి వి

జ్ఞాతకు భారతీహృదయ సౌఖ్యవిధాతకు వేదరాశి ని

ర్ణేతకు దేవతానికర నేతకుఁ గల్మష జేతకున్ నత

త్రాతకు ధాతకున్ నిఖిల తాపసలోక శుభప్రదాతకున్.(1-3)


వ. అని నిఖిల ప్రధానదేవతా వందనంబు సేసి,(1-4)


4. విఘ్నేశ్వరస్తుతి :


ఉ. ఆదరమొప్ప మ్రొక్కిడుదు నద్రిసుతా హృదయానురాగ సం

పాదికి దోషభేదికిఁ బ్రపన్నవినోదికి విఘ్నవల్లికా

చ్ఛేదికి మంజువాదికి నశేష జగజ్జన నందవేదికిన్

మోదక ఖాదికిన్ సమద మూషకసాదికి సుప్రసాదికిన్.(1-5)


5. సరస్వతీస్తుతి :


ఉ. క్షోణితలంబు నెన్నుదురు సోఁకగ మ్రొక్కి నుతింతు సైకత

శ్రోణికిఁ జంచరీక చయ సుందరవేణికి రక్షితానత

శ్రేణికిఁ దోయజాతభవ చిత్తవశీకరణైక వాణికిన్

వాణికి నక్షదామ శుక వారిజపాణికి రమ్యపాణికిన్.(1-6)


శా. పుట్టంబుట్ట శరంబునన్ మొలవ నంభోయానపాత్రంబునన్

నెట్టం గల్గను గాళిఁ గొల్వను బురాణింపన్ దొరంకొంటి మీఁ

దెట్టే వెంటఁ జరింతుఁ దత్సరణి నాకీవమ్మ ! యో యమ్మ ! మేల్

పట్టున్ మానకుమమ్మ ! నమ్మితిఁ జుమీ ! బ్రాహ్మీ ! దయాంభోనిధీ !(1-7)


6. కనకదుర్గాస్తుతి


ఉ. అమ్మలఁ గన్న యమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల పె

ద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపాఱడి వుచ్చిన యమ్మ తన్ను లో

నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనంబుల నండెడి యమ్మ దుర్గ మా

యమ్మ కృపాబ్ధి నిచ్చుత మహత్త్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్.(1-8)


7. శ్రీమహాలక్ష్మీ స్తుతి :


మ. హరికిం బట్టపు దేవి పున్నెముల ప్రో వర్థంపుఁ బెన్నిక్క చం

దురు తోఁబుట్టువు భారతీగిరిసుతల్ తోనాడు పూఁబోణి తా

మరలం దుండెడి ముద్దరాలు జగముల్ మన్నించు నిల్లాలు భా

సురతన్ లేములు వాపు తల్లి సిరి యిచ్చున్ నిత్యకల్యాణముల్.(1-9)