హయలక్షణసారము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

హయలక్షణసారము

ఇది శ్రీపరవస్తు శ్రీనివాసా
చార్యులయ్యవారలుంగారిచేత
డెబ్బదిసంవత్సరముల
క్రిందట
రచింపబడినది

Publisher Sreeparavastu Sreenivasa
Jagannadhaswami Ayyavaralugaru.

Printed by D. Guranna, at the Arsha Press.
Vizagapatam.
1893.

పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/2 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/3 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/4 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/5 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/6 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/7 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/8 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/9 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/10 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/11 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/12 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/13 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/14 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/15 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/16 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/17 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/18 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/19 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/20 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/21 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/22 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/23 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/24 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/25 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/26 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/27 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/28 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/29 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/30 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/31 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/32 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/33 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/34 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/35 పుట:హయలక్షణసారము (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులు).pdf/36
6.

దీనముఖి = చిన్నఁబోయియుండెడి ముఖము కలది. ఇది అల్పాయువగును

ఇది శ్రీ పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్యులయ్యవారలుఁ గారిచే
రచింపబడిన
హయలక్షణసారము.