హనుమాన్ స్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అతులిత బలధామం స్వర్ణశైలాభ దేహం!

దనుజ వనకృశానుం ఙ్ఞాణినామగ్రగణ్యమ్!!

సకలగుణనిదానం వానరాణామధీశం!

రఘుపతి ప్రియభక్తం వాతాజాతా నమామి!!


గోష్పధీకృతవారాశిం మశకీకృత రాక్షసం!

రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే నీలాత్మజం!!


యత్ర యత్ర రఘునాధ కీర్తనమ్!

తత్ర తత్ర కృత మస్తకాంజలిమ్!!

భాష్పవారిపరిపూర్ణలోచనమ్!

మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్!!