హనుమాన్ చాలీసా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్లోకాలకు వికీసోర్స్ ని, వాటి అర్ధాలకు వికిపీడియాని సంప్రదించండి.

హిందీ[మార్చు]

తులసీదాసు వ్రాసిన హిందీ చాలీసాని యదాతదంగా తెలుగు లిపిలో

శ్రీ గురు చరణ సరోజ, రజ నిజమన ముకుర సుధారి | వరణో రఘవర విమల యశ, జో దాయక ఫలఛారి ||
బుద్ది హీన తను జానికే, సుమిరౌ పవన కుమార్ | బల బుద్ది విధ్యా దేహు మోహి,హరుహి కలేశ వికారి ||
జై హనుమాన్ జ్ఞాన గున సాగర్, జై కపిష్ తిహు లోక ఉజాగర | రామ దూత అతులిత బల ధామ, అంజని పుత్ర ఫవన సుత నామ ||
మహావీర్ విక్రం బజరంగి, కుమతి నివార్ సుమతి కే సంగి | కంచన వరన విరాజ సుబేశ, కానన కుండల కుంచిత కేశ ||
హథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజె కాంధే మూంజ్ జనేఊ సాజై | సంకర్ సువన్ కేసరి నందన్ తేజ్ ప్రతాప్ మహా జగ వందన్ ||
విద్యావన్ గుణి అతి చాతుర్ రామ కజ్ కరిబె కో ఆతుర్ | ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా రామ లఖన సీతా మన బసియా ||
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహి దిఖావా వికట రూప ధరి లంక జరావా | భీమ రూప ధరి అసుర్ సంహారె రామచంద్ర కే కాజ సంవారె ||
లాయ సంజీవన లఖన జియాయే శ్రీ రఘువీర హరషి ఉర లాయె | రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయి తుం మం ప్రియ భారత్-హి సమ భాయి ||
సహస బదన తుమ్హారో యష్ గావై అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశ నారద్ శారద సహిత అహీశ ||
యమ కుబేర దిగ్పాల్ జహంతే కవి కోవిద్ కహీ సకే కహంతే | కవి కోవిద కహిసకై కహతే ||
తుం ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా రామ మిలాయ రాజపద్ దీన్హా | తుమ్హారో మంత్ర విభీషన్ మానా లంకేశ్వర్ భయే సబ్ జగ్ జానా ||
యుగ సహస్త్ర జొజన్ పర్ భను లీల్యో తాహి మధుర్ ఫల్ జాను | ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ్ మహీ జలధి లంఘి గయె అచరజ్ నాహీ ||
దుర్గాం కాజ్ జగత్ కే జేతే సుగం అనుగ్రహ తుమ్హారె తేతే | రాం దుఆరె తుం రఖ్వారె, హోత న అజ్ఞా బిను పైసారె ||
సుభ్ సుఖ్ లహై తుమ్హారి సర్నా తుం రక్షక్ కహు కో డర్న | ఆపన్ తేజ్ సమ్హారొ ఆపై తీణొన్ లోక్ హాంక్ తే కంపై ||
భూత్ పిశాచ్ నికట నహీ ఆవై మహావిర్ జబ్ నామ సునావై | నసె రోగ్ హరై సబ్ పీర జపత్ నిరంతర్ హనుమంత్ బీర ||
సంకట సే హనుమాన్ ఛుడావై మన్ కరం వచన్ ధ్యాన్ జో లవై | సుబ్ పర్ రాం తపస్వీ రాజ తిన్ కె కాజ సకల్ తుమ సాజ ||
ఔర్ మనోరథ్ జో కొయి లావై సోహి అమిత్ జీవన్ ఫల్ పావై | చరొ యుగ్ పరతాప్ తుమ్హారా హై పరసిద్ధ జగత్ ఉజియర ||
సాధు సంత్ కే తుం రఖ్వారె అసుర్ నికందన్ రాం దుళారే | అష్ట సిధి నవనిధి కే దాతా అస్ వర్ దీన్ జానకి మాత ||
రామ రసాయన్ తుమ్హారె పాస సదా రహొ రఘుపతి కే దాస | తుమ్హారె భజన్ రాం కో పావై జనం జనం కే దుఖ్ బిస్రావై ||
అంతకాల్ రఘువిర పుర్ జయీ జహన్ జనం హరి-భక్త కహయీ | ఔర్ దెవతా చిత్ న ధరయి హనుమత్ సె హి సర్వె సుఖ్ కరెహి ||
సంకత్ కటె మిటె సబ్ పీర జొ సుమిరై హనుమత్ బల్భీర | జై జై జై హనుమాన్ గొసహిన్ క్రిప కరహు గురుదెవ్ కి నహి ||
జో సత్ బార్ పాఠ కరె కొయి ఛూటహి బంది మహా సుఖ్ హొయి | జో యహ పఢె హనుమాన్ చాలీస హొయె సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ||
తులసిదాస్ సదా హరి చెర కీజై నాథ్ హృదయ మహ డేర | పవన తనయ్ సంకట్ హరన్, మంగల్ మురతి రూప్ ||
రాం లఖన్ సీత సహిత్, హ్రుదయె బసహు సుర్ భూప్ |

తెలుగు[మార్చు]

హనుమాన్ చాలీసాకు M.S.రామారావుగారి తెలుగు అనువాదం:

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు ||

బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు
బుద్భుదములని తెలుపు సత్యములు ||శ్రీ||

1. జయ హనుమంత జ్ణానగుణవందిత
జయపండిత త్రిలోక పూజిత ||

2.రామదూత అతులిత బలధామ
అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ ||

3. ఉదయభానుని మధురఫలమని
భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన ||

4. కాంచనవర్ణ విరాజితవేశా
కుండలమండిత కుంచితకేశా ||శ్రీ||

5. రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి
రాజపదవి సుగ్రీవున నిలిపి ||

6. జానకీపతి ముద్రిక దోడ్కొని
జలధి లంఘించి లంక జేరుకొని ||

7. సూక్ష్మరూపమున సీతను చూచి
వికటరూపమున లంకను గాల్చి ||

8. భీమరూపమున అసురుల జంపిన
రామకార్యమును సఫలముజేసిన ||శ్రీ||

9. సీత జాడకని వచ్చిననిను కని
శ్రీరఘువీరుడు కౌగిట నినుగొని ||

10. సహస్రరీతుల నిను కొనియాడగ
కాగలకార్యం నీపై నిడగా ||

11. వానరసేనతో వారధిదాటి
లంకేశునితో తలపడి పోరి ||

12. హోరుహోరున పోరుసాగిన
అసురసేనల వరుసన గోల్చిన ||శ్రీ||

13. లక్ష్మణ మూర్చతో రాముడడలగ
సంజీవిదెచ్చిన ప్రాణప్రదాత ||

14. రామలక్ష్మణుల అస్త్రధాటికి
అసురవీరులు అస్తమించిరి ||

15. తిరుగులేని శ్రీరామ బాణము
జరిపించెను రావణ సంహారము ||

16. ఎదిరిలేని ఆ లంకాపురమున
ఏలికగా ఆ విభీషణు చేసిన ||శ్రీ||

17. సీతారాములు నగవులు గనిరి
ముల్లోకాల హారతులందిరి ||

18. అంతులేని ఆనందాశ్రువులే
అయోధ్యాపురి పొంగిపొరలే ||

19. సీతారాముల సుందర మందిరం
శ్రీకాంతుపదం నీ హృదయం ||

20. రామచరిత కర్ణామృతగానా
రామనామ రసామృతపాన ||శ్రీ||

21. దుర్గమమగు ఏ కార్యమైన
సుగమమేయగు నీ కృపజాలిన ||

22. కలుగు సుఖములు నిను శరణన్న
తొలగు భయములు నీ రక్షణయున్న ||

23. రామద్వారపు కాపరివైన నీ
కట్టడిమీర బ్రహ్మాదుల తరమా ||

24. భూతపిశాచ శాకినీ ఢాకినీ
భయపడి పారు నీ నామ జపమువిని ||శ్రీ||

25. ధ్వజావిరాజా వజ్రశరీరా
భుజబలతేజా గదాధరా ||

26. ఈశ్వరాంశ సంభూత పవిత్ర
కేసరీపుత్ర పావనగాత్ర ||

27. సనకాదులు బ్రహ్మాదిదేవతలు
శారద నారద ఆదిశేషులు ||

28. యమకుబేర దిక్పాలురు కవులు
పులకితులైరి నీ కీర్తిగానముల ||శ్రీ||

29. సోదర భరత సమానాయని
శ్రీరాముడు ఎన్నికగొన్న హనుమా ||

30. సాధులపాలిట ఇంద్రుడవన్నా
అసురలపాలిట కాలుడవన్నా ||

31. అష్టసిద్ధి నవనిధులకు దాతగా
జానకీమాత దీవించెనుగా ||

32. రామరసామృతపానము చేసిన
మృత్యుంజయదవై వెలసిన ||శ్రీ||

33. నీనామ భజన శ్రీరామ రంజన
జన్మ జన్మాంతర దుఃఖభంజన ||

34. ఎచ్చటుండినా రఘువరదాసు
చివరకు రాముని చేరుట తెలుసు ||

35. ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు
స్థిరముగ మారుతి సేవలు సుఖములు ||

36. ఎందెందున శ్రీరామ కీర్తన
అందందున హనుమాను నర్తన ||శ్రీ||

37. శ్రద్ధగా దీనిని ఆలకింపుమా
శుభమగు ఫలములు గలుగుసుమా ||

38. భక్తిమీరగ గానముసేయగ
ముక్తి గలుగు గౌరీశులసాక్షిగ ||

39. తులసీదాస హనుమాను చాలీసా
తెలుగున సుళువుగ నలుగురు పాడగ ||

40. పలికిన సీతారాముని పలుకున
దోశములున్న మన్నింపుమన్నా ||శ్రీ||

మంగళ హారతి గొను హనుమంత - సీతారామ లక్ష్మణ సమేత |
నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంత - నీవే అంతా శ్రీహనుమంత ||

సంపూర్ణము ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

ఇవికూడా చూడండి[మార్చు]

ఆంజనేయ అనిలజ