హనుమత్పంచరత్న స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వీతాఖిలవిషయేచ్ఛం జాతానందాశ్రుపులకమత్యచ్ఛమ్

సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయే హృద్యమ్ || 1 ||


తరుణారుణముఖకమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగమ్

సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమానమంజనాభాగ్యమ్ || 2 ||


శంబరవైరిశరాతిగమంబుజదల విపులలోచనోదారమ్

కంబుగళమనిలదిష్టం బింబజ్వలితోష్ఠమేకమవలంబే || 3 ||


దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటీకృతరామవైభవస్ఫూర్తిః

దారితదశముఖకీర్తిః పురతో మమ భాతు హనుమతో మూర్తిః || 4 ||


వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముదరవికరసదృశమ్

దీనజనావనదీక్షం పవనతపః పాకపుంజమద్రాక్షమ్ || 5 ||


ఏతత్పవనసుతస్య స్తోత్రం యః పఠతి పంచరత్నాఖ్యమ్

చిరమిహ నిఖిలాన్భోగాన్భుంక్త్వా శ్రీరామభక్తిభాగ్భవతి || 6 ||