స్వస్తి పాఠము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఓం సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు - సర్వేషాం శాంతిర్భవతు

సర్వేషాం పూర్ణంభవతు - సర్వేషాం మంగళం భవతు

సర్వేసంతు సుఖినః - సర్వేసంతు నిరామయా

సర్వేభద్రాణి పశ్యంతు మాకశ్చిద్దుఃఖ భాగ్భవేత్

లోకాస్సమస్తా స్సుఖినో భవంతు సర్వేజనా స్సుఖినో భవంతు

సమస్త సన్మంగళాని భవంతు | ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః