స్మరభూమిసుతాధిపతిం సతతం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాగం: మేఘరంజని. ఆది తాళం.

ప: స్మర భూమి సుతాధిపతిం సతతం మృడాత్మ భవార్చితం ఈశనుతం

అ: దరహాసయుతం కరుణాన్వితం సరసీరుహ లోచన శోభితం

చ: భాసమాన శరాసన బాణధరం చాసితేంద్ర తంజూ మాకాళీహరం
భాసురాంగ తమశృత కల్పతరుం వాసుదేవ మనోన్వయ రాజగురు