సుందరకాండము - సర్గము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 8

స తస్య మధ్యే భవనస్య సంస్థితం | మహద్విమానం మణివజ్రచిత్రితమ్ | ప్రతప్తజామ్బూనదజాలకృత్రిమమ్ | దదర్శ వీరః పవనాత్మజః కపిః || 5.8.1

తదప్రమేయాప్రతికారకృత్రిమమ్ | కృతం స్వయం సాధ్వితి విశ్వకర్మణాః | దివం గతం వాయుపథప్రతిష్ఠితం | వ్యరాజతాదిత్యపథస్య లక్ష్మవత్ || 5.8.2

న తత్ర కిఙ్చిన్న కృతం ప్రయత్నతో | న తత్ర కిఙ్చిన్న మహార్హరత్నవత్ | న తే విశేషా నియతాః సురేష్వపి | న తత్ర కిఙ్చిన్న మహావిశేషవత్ || 5.8.3

తపఃసమాధానపరాక్రమార్జితమ్ | మనఃసమాధానవిచారచారిణమ్ | అనేకసంస్థానవిశేషనిర్మితమ్ | తతస్తతస్తుల్యవిశేషదర్శనమ్ || 5.8.4

విశేషమాలంబ్య విశేషసంస్థితం | విచిత్రకూటం బహుకూటమణ్డితమ్ | మనో2భిరామం శరదిన్దునిర్మలం | విచిత్రకూటం శిఖరం గిరేర్యథా || 5.8.5

వహన్తి యం కుణ్డలశోభితాననాః | మహాశనా వ్యోమచరా నిశాచరాః | వివృత్తవిధ్వస్తవిశాలలోచనా | మహాజవా భూతగణాః సహస్రశః || 5.8.6

వసన్తపుష్పోత్కరచారుదర్శనం | వసన్తమాసాదపి కాన్తదర్శనమ్ | స పుష్పకం తత్ర విమానముత్తమం | దదర్శ తద్వానరవీరసత్తమః || 5.8.7

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాన్డే అష్టమస్సర్గః