సుందరకాండము - సర్గము 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 68

అథాహముత్తరం దేవ్యా పునరుక్తస్ససంభ్రమం | తవ స్నేహాన్నర వ్యాఘ్ర సౌహార్దాదనుమాన్య చ || 5.68.1

ఏవం బహు విధం వాచ్యో రామో దాశరథిస్త్వయా | యథా మామాప్నుయాచ్ఛీఘ్రం హత్వా రావణమాహవే || 5.68.2

యది వా మన్యసే వీర వసైకాహమరిం దమ | కస్మింశ్చిత్సంవృతే దేశే విశ్రాంతః శ్వో గమిష్యసి || 5.68.3

మమ చాప్యల్ప భాగ్యాయా స్సాన్నిధ్యాత్తవ వీర్యవాన్| అస్య శోక విపాకస్య ముహూర్తం స్యాద్విమోక్షణం || 5.68.4

గతే హి త్వయి విక్రాంతే పునరాగమనాయ వై | ప్రాణానామపి సందేహో మమ స్యాన్నాత్ర సంశయః || 5.68.5

తవాదర్శనజశ్శోకో భూయో మాం పరితాపయేత్ | దుఃఖాద్దుఃఖ పరాభూతాం దుర్గతాం దుఃఖ భాగినీం || 5.68.6

అయం తు వీర సందేహస్తిష్ఠతీవ మమాగ్రతః | సుమహాంస్త్వత్సహాయేషు హర్యుక్షేషు హరీశ్వర || 5.68.7

కథం ను ఖలు దుష్పారం తరిష్యంతి మహోదధిం | తాని హర్యుక్ష సైన్యాని తౌ వా నరవరాత్మజౌ || 5.68.8

త్రయాణామేవ భూతానాం సాగరస్యాస్య లంఘనే | శక్తిః స్యాద్వైనతేయస్య తవ వా మారుతస్య వా || 5.68.9

తదస్మిన్ కార్య నిర్యోగే వీరైవం దురతిక్రమే | కిం పశ్యసి సమాధానం బ్రూహి కార్యవిదాం వరః || 5.68.10

కామమస్య త్వమేవైకః కార్యస్య పరిసాధనే || పర్యాప్తః పరవీరఘ్న యశస్యస్తే బలోదయః || 5.68.11

బలై స్సమగ్రైర్యది మాం హత్వా రావణమాహవే | విజయీ స్వాం పురీం రామో నయేత్తత్స్యాద్యశస్కరం || 5.68.12

యథా హం తస్య వీరస్య వనాదుపధినా హృతా | రక్షసా తద్భయాదేవ తథా నార్హతి రాఘవః || 5.68.13

బలైస్తు సంకులాం కృత్వా లంకాం పరబలార్దనః | మాం నయేద్యది కాకుత్స్థస్తత్తస్య సదృశం భవేత్ || 5.68.14

తద్యథా తస్య విక్రాంతమనురూపం మహాత్మనః | భవదాహవ శూరస్య తథా త్వముపపాదయ || 5.68.15

తదర్థోపహితం వాక్యం ప్రశ్రితం హేతు సంహితం | నిశమ్యాహం తతశ్శేషం వాక్యముత్తరమబ్రువం || 5.68.16

దేవి హర్యుక్ష సైన్యానామీశ్వరః ప్లవతాం వరః | సుగ్రీవస్సత్త్వ సంపన్నస్తవార్థే కృత నిశ్చయః || 5.68.17

తస్య విక్రమ సంపన్నా స్సత్త్వవంతో మహాబలాః | మన స్సంకల్ప సంపాతా నిదేశే హరయః స్థితాః || 5.68.18

యేషాం నోపరి నాధస్తాన్న తిర్యక్ సజ్జతే గతిః | న చ కర్మసు సీదంతి మహత్స్వమిత తేజసః || 5.68.19

అసకృత్తైర్మహాభాగైర్వానరైర్బల దర్పితైః | ప్రదక్షిణీ కృతా భూమిర్వాయు మార్గానుసారిభిః || 5.68.20

మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంతి తత్ర వనౌకసః | మత్తః ప్రత్యవరః కశ్చిన్నాస్తి సుగ్రీవ సన్నిధౌ || 5.68.21

అహం తావదిహ ప్రాప్తః కిం పునస్తే మహాబలాః | న హి ప్రకృష్టాః ప్రేష్యంతే ప్రేష్యంతే హీతరే జనాః || 5.68.22

తదలం పరితాపేన దేవి మన్యుర్వ్యపైతు తే | ఏకోత్పాతేన తే లంకామేష్యంతి హరి యూథపాః || 5.68.23

మమ పృష్ఠ గతౌ తౌ చ చంద్ర సూర్యావివోదితౌ | త్వత్సకాశం మహాభాగే నృ సింహావాగమిష్యతః || 5.68.24

అరిఘ్నం సింహ సంకాశం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవం | లక్ష్మణం చ ధనుష్పాణిం లంకా ద్వారముపస్థితం || 5.68.25

నఖ దంష్ట్రాయుధాన్ వీరాన్ సింహ శార్దూల విక్రమాన్ | వానరాన్వానరేంద్రాభాన్ క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి సంగతాన్ || 5.68.26

శైలాంబుదన్నికాశానాం లంకా మలయ సానుషు | నర్దతాం కపి ముఖ్యానామచిరాచ్ఛోష్యసి స్వనం || 5.68.27

నివృత్త వనవాసం చ త్వయా సార్ధమరిందమం | అభిషిక్తమయోధ్యాయాం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవం || 5.68.28

తతో మయా వాగ్భిరదీన భాషిణా | శివాభిరిష్టాభిరభిప్రసాదితా | జగామ శాంతిం మమ మైథిలాత్మజా | తవాపి శోకేన తథాభిపీడితా || 5.68.29

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే అష్టషష్టితమస్సర్గః