సుందరకాండము - సర్గము 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 66

ఏవముక్తో హనుమతా రామో దశరథాత్మజః | తం మణిం హృదయే కృత్వా ప్రరురోద సలక్ష్మణః || 5.66.1

తం తు దృష్ట్వా మణి శ్రేష్ఠం రాఘవ శ్శోక కర్శితః | నేత్రాభ్యామశ్రు పూర్ణాభ్యాం సుగ్రీవమిదమబ్రవీత్ || 5.66.2

యథైవ ధేను స్స్రవతి స్నేహాద్వత్సస్య వత్సలా | తథా మమాపి హృదయం మణిరత్నస్య దర్శనాత్ || 5.66.3

మణిరత్నమిదం దత్తం వైదేహ్యాః శ్వశురేణ మే | వధూకాలే యథా బద్ధమధికం మూర్ధ్ని శోభతే || 5.66.4

అయం హి జల సంభూతో మణి స్సజ్జన పూజితః | యజ్ఞే పరమ తుష్టేన దత్తశ్శక్రేణ ధీమతా || 5.66.5

ఇమం దృష్ట్వా మణి శ్రేష్ఠం తథా తాతస్య దర్శనం | అద్యాస్మ్యవగతస్సౌమ్య వైదేహస్య తథా విభోః || 5.66.6

అయం హి శోభతే తస్యాః ప్రియాయా మూర్ధ్ని మే మణిః | అస్యాద్య దర్శనే నాహం ప్రాప్తాం తామివ చింతయే || 5.66.7

కిమాహ సీతా వైదేహీ బ్రూహి సౌమ్య పునః పునః | పిపాసుమివ తోయేన సించంతీ వాక్య వారిణా || 5.66.8

ఇతస్తు కిం దుఃఖతరం యదిమం వారిసంభవం | మణిం పశ్యామి సౌమిత్రే వైదేహీమాగతం వినా || 5.66.9

చిరం జీవతి వైదేహీ యది మాసం ధరిష్యతి | క్షణం సౌమ్య న జీవేయం వినా తామసితేక్షణాం || 5.66.10

నయ మామపి తం దేశం యత్ర దృష్టా మమ ప్రియా | న తిష్ఠేయం క్షణమపి ప్రవృత్తిముపలభ్య చ || 5.66.11

కథం సా మమ సుశ్రోణి భీరు భీరు స్సతీ సదా | భయావహానాం ఘోరాణాం మధ్యే తిష్ఠతి రక్షసాం || 5.66.12

శారద స్తిమిరోన్ముక్తో నూనం చంద్ర ఇవాంబుదైః | ఆవృతం వదనం తస్యా న విరాజతి రాక్షసైః || 5.66.13

కిమాహ సీతా హనుమంస్తత్త్వతః కథయాద్య మే | ఏతేన ఖలు జీవిష్యే భేషజేనాతురో యథా || 5.66.14

మధురా మధురాలాపా కిమాహ మమ భామినీ | మద్విహీనా వరారోహా హనుమన్ కథయస్వ మే || 5.66.15

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే షట్షష్టితమస్సర్గః