సుందరకాండము - సర్గము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 65

తతః ప్రస్రవణం శైలం తే గత్వా చిత్రకాననం | ప్రణమ్య శిరసా రామం లక్ష్మణం చ మహాబలం || 5.65.1

యువరాజం పురస్కృత్య సుగ్రీవమభివాద్య చ | ప్రవృత్తమథ సీతాయాః ప్రవక్తుముపచక్రముః || 5.65.2

రావణాంతః పురే రోధం రాక్షసీభిశ్చ తర్జనం | రామే సమనురాగం చ యశ్చాయం సమయః కృతః || 5.65.3

ఏతదాఖ్యాంతి తే సర్వే హరయో రామ సన్నిధౌ | వైదేహీమక్షతాం శ్రుత్వా రామస్తూత్తరమబ్రవీత్ || 5.65.4

క్వ సీతా వర్తతే దేవీ కథం చ మయి వర్తతే | ఏతన్మే సర్వమాఖ్యాత వైదేహీం ప్రతి వానరాః || 5.65.5

రామస్య గదితం శ్రుత్వా హరయో రామ సన్నిధౌ | చోదయంతి హనూమంతం సీతా వృత్తాంత కోవిదం || 5.65.6

శ్రుత్వా తు వచనం తేషాం హనుమాన్మారుతాత్మజః | ప్రణమ్య శిరసా దేవ్యై సీతాయై తాం దిశం ప్రతి || 5.65.7

ఉవాచ వాక్యం వాక్యజ్ఞస్సీతాయా దర్శనం యథా | సముద్రం లంఘయిత్వాహం శత యోజనమాయతం || 5.65.8

అగచ్ఛం జానకీం సీతాం మార్గమాణో దిదృక్షయా | తత్ర లంకేతి నగరీ రావణస్య దురాత్మనః || 5.65.9

దక్షిణస్య సముద్రస్య తీరే వసతి దక్షిణే | తత్ర దృష్టా మయా సీతా రావణాంతః పురే సతీ || 5.65.10

సన్న్యస్య త్వయి జీవంతీ రామా రామ మనోరథం | దృష్టా మే రాక్షసీ మధ్యే తర్జ్యమానా ముహుర్ముహుః || 5.65.11

రాక్షసీభిర్విరూపాభీ రక్షితా ప్రమదావనే | దుఃఖమాపద్యతే దేవీ తథా దుఃఖోచితా సతీ || 5.65.12

రావణాంతః పురే రుద్ధ్వా రాక్షసీభిస్సురక్షితా | ఏక వేణీధరా దీనా త్వయి చింతా పరాయణా || 5.65.13

అధః శయ్యా వివర్ణాంగీ పద్మినీవ హిమాగమే | రావణాద్వినివృత్తార్థా మర్తవ్య కృత నిశ్చయా || 5.65.14

దేవీ కథఙ్చిత్కాకుత్స్థ త్వన్మనా మార్గితా మయా | ఇక్ష్వాకు వంశ విఖ్యాతిం శనైః కీర్తయతానఘ || 5.65.15

సా మయా నరశార్దూల విశ్వాసముపపాదితా | తతః సంభాషితా దేవీ సర్వమర్థం చ దర్శితా || 5.65.16

రామ సుగ్రీవ సఖ్యం చ శ్రుత్వా ప్రీతిముపాగతా | నియత స్సముదాచారో భక్తిశ్చాస్యాస్తథా త్వయి || 5.65.17

ఏవం మయా మహాభాగా దృష్టా జనక నందినీ | ఉగ్రేణ తపసా యుక్తా త్వద్భక్త్యా పురుషర్షభ || 5.65.18

అభిజ్ఞానం చ మే దత్తం యథా వృత్తం తవాంతికే | చిత్ర కూటే మహాప్రాజ్ఞ వాయసం ప్రతి రాఘవ || 5.65.19

విజ్ఞాప్యశ్చ నరవ్యాఘ్రో రామో వాయుసుత త్వయా | అఖిలేనేహ యద్దృష్టమితి మామాహ జానకీ || 5.65.20

అయం చాస్మై ప్రదాతవ్యో యత్నాత్సుపరిరక్షితః | బ్రువతా వచనాన్యేవం సుగ్రీవస్యోపశృణ్వతః || 5.65.21

ఏష చూడామణిశ్శ్రీమాన్ మయా సుపరిరక్షితః | మనశ్శిలాయాస్తికలో గణ్డపార్శ్వే నివేశితః|| 5.65.22

త్వయా ప్రణష్టే తిలకే తం కిల స్మర్తుమర్హసి | ఏష నిర్యాతితశ్శ్రీమాన్మయా తే వారి సంభవః || 5.65.23 ఏతం దృష్ట్వా ప్రహృష్యామి వ్యసనే త్వామివానఘ | జీవితం ధారయిష్యామి మాసం దశరథాత్మజ || 5.65.24

ఊర్ధ్వం మాసాన్న జీవేయం రక్షసాం వశమాగతా | ఇతి మామబ్రవీత్ సీతా కృశాంగీ ధర్మచారిణీ || 5.65.25

రావణాంతః పురే రుద్ధా మృగీవోత్ఫుల్లలోచనా | ఏతదేవ మయాఖ్యాతం సర్వం రాఘవ యద్యథా || 5.65.26 సర్వథా సాగర జలే సంతారః ప్రవిధీయతాం |

తౌ జాతాశ్వాసౌ రాజపుత్రౌ విదిత్వా | తచ్చాభిజ్ఞానం రాఘవాయ ప్రదాయ | దేవ్యా చాఖ్యాతం సర్వమేవానుపూర్వ్యాత్ | వాచా సంపూర్ణం వాయుపుత్రశ్శశంస || 5.65.27

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే పఞ్చషష్టితమస్సర్గః