సుందరకాండము - సర్గము 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 60

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా వాలి సూనురభాషత | అయుక్తం తు వినా దెవీం దృష్ట్వద్భిశ్చ వానరాః || 5.60.1

సమీపం గంతుమస్మాభీ రాఘవస్య మహాత్మనః | దృష్హ్టా దేవీ న చానీతా ఇతి తత్ర నివేదనం || 5.60.2

అయుక్తమివ పశ్యామి భవద్భిః ఖ్యాత విక్రమైః | న హి నః ప్లవనే కశ్చిన్నాపి కశ్చిత్ పరాక్రమే || 5.60.3

తుల్యస్సామర దైత్యేష్హు లోకేషు హరి సత్తమాః | తేష్వేవం హత వీరేషు రాక్షసేషు హనూమతా || 5.60.4

కిమన్యదత్ర కర్తవ్యం గృహీత్వా యామ జానకీం | తమేవం కృత సంకల్పం జాంబవాన్ హరి సత్తమః || 5.60.5 ఉవాచ పరమ ప్రీతో వాక్యమర్థవదర్థవిత్ |

న తావదేషా మతిరక్షమా నో | యథా భవాన్ పశ్యతి రాజపుత్ర | యథా తు రామస్య మతిర్నివిష్టా | తథా భవాన్ పశ్యతు కార్యసిద్ధిం || 5.60.6

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే షష్టితమస్సర్గః