సుందరకాండము - సర్గము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 56

తతస్తు శింశపా మూలే జానకీం పర్యుపస్థితాం | అభివాద్యాబ్రవీద్దిష్ట్యా పశ్యామి త్వామిహాక్షతాం || 5.56.1

తతస్తం ప్రస్థితం సీతా వీక్షమాణా పునః పునః | భర్తృ స్నేహాన్వితం వాక్యం హనుమన్తమభాషత || 5.56.2

కామమస్య త్వమేవైకః కార్యస్య పరిసాధనే | పర్యాప్తః పర వీరఘ్న యశస్యస్తే బలోదయః || 5.56.3

శరైస్తుః సంకులాం కృత్వా లఞ్కాం పర బలార్దనః | మాం నయేద్యది కాకుత్స్థస్తత్తస్య సదృశం భవేత్ || 5.56.4

తద్యథా తస్య విక్రాన్తమనురూపం మహాత్మనః | భవత్యాహవ శూరస్య తథా త్వముపపాదయ || 5.56.5

తదర్థోపహితం వాక్యం ప్రశ్రితం హేతు సంహితం | నిశమ్య హనుమామ్స్తస్యా వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ || 5.56.6

క్షిప్రమేష్యతి కాకుత్స్థః హర్యుక్ష ప్రవరైర్వృతః | యస్తే యుధి విజిత్యారీన్ శోకం వ్యపనయిష్యతి || 5.56.7

ఏవమాశ్వాస్య వైదేహీం హనూమాన్ మారుతాత్మజః | గమనాయ మతిం కృత్వా వైదేహీమభ్యవాదయత్ || 5.56.8

తతస్స కపి శార్దూలః స్వామి సందర్శనోత్సుకః | ఆరురోహ గిరి శ్రేష్ఠమరిష్టమరి మర్దనః || 5.56.9

తుఞ్గ పద్మక జుష్టాభిర్నీలాభిర్వన రాజిభిః | సోత్తరీయమివామ్భోదైః శృఞ్గాన్తరవిలమ్బిభిః || 5.56.10

బోధ్యమానమివ ప్రీత్యా దివాకరకరైశ్శుభైః | ఉన్మిషన్తిమివోద్ధూతైర్లోచనైరివ ధాతుభిః || 5.56.11

తోయౌఘనిస్స్వనైర్మన్ద్రైః ప్రాధీతమివ పర్వతం | ప్రగీతమివ విస్పష్టైర్నానాప్రస్రవణస్వనై || 5.56.12

దేవదారుభిరత్యుఛ్ఛైరూర్ధ్వబాహుమివ స్థితం | ప్రపాతజలనిర్ఘోషైః ప్రాకృష్టమివ సర్వతః || 5.56.13

వేపమానమివ శ్యామైః కమ్పమానైశ్శరద్వనైః | వేణుభిర్మారుతోద్ధూతైః కూజన్తమివ కీచకైః || 5.56.14

నిశ్శ్వసన్తమివామర్షాద్ఘోరైరాశీవిషోత్తమైః | వీహారకృతగమ్భీరైర్ధ్యాయన్తమివ గహ్వరైః || 5.56.15

మేఘపాదనిభైః పాదైః ప్రక్రాన్తమివ సర్వతః | జృమ్భమాణమివా కాశే శిఖరైరభ్రమాలిభిః || 5.56.16

కూటైశ్ఛ బహుధా కీర్ణై శ్శోభితం బహుకన్దరైః | సాల తాలాశ్వ కర్ణైశ్చ వంశైశ్చ బహుభిర్వృతం || 5.56.17

లతావితానైర్వితతైః పుష్పవద్భిరలంకృతం | నానామృగగణాకీర్ణం ధాతునిష్యన్దభూషితం || 5.56.18

బహుప్రస్రవణోపేతం శిలాసంచయసంకటం | మహర్షియక్షగన్ధర్వకిన్నరోరగసేవితం || 5.56.19

లతాపాదపసంఘాతం సింహాధ్యుషితకన్దరం | వ్యాగ్రసంఘసమాకీర్ణం స్వాదుమూలఫలద్రుమం || 5.56.20

తమారురోహ హనుమాన్ పర్వతం పవనాత్మజః | రామ దర్శన శీఘ్రేణ ప్రహర్షేణాభిచోదితః || 5.56.21

తేన పాద తలాక్రాన్తా రమ్యేషు గిరి సానుషు | సఘోషాస్సమశీర్యన్త శిలాశ్చూర్ణీ కృతాస్తతః || 5.56.22

స తమారుహ్య శైలేన్ద్రం వ్యవర్ధత మహాకపిః | దక్షిణాదుత్తరం పారం ప్రార్థయన్ లవణామ్భసః || 5.56.23

అధిరుహ్య తతో వీరః పర్వతం పవనాత్మజః | దదర్శ సాగరం భీమం మీనోరగ నిషేవితం || 5.56.24

స మారుత ఇవా కాశం మారుతస్యాత్మ సంభవః | ప్రపేదే హరి శార్దూలో దక్షిణాదుత్తరాం దిశం || 5.56.25

స తదా పీడితస్తేన కపినా పర్వతోత్తమః | రరాస సహ తైర్భూతైః ప్రావిశన్వసుధా తలం || 5.56.26

కమ్పమానైశ్చ శిఖరైః పతద్భిరపి చ ద్రుమైః | తస్యోరు వేగాన్ మథితాః పాదపాః పుష్ప శాలినః || 5.56.27

నిపేతుర్భూ తలే రుగ్ణాశ్శక్రాయుధ హతా ఇవ | కన్దరాన్తర సంస్థానాం పీడితానాం మహౌజసాం || 5.56.28

సింహానాం నినదో భీమో నభో భిన్దన్ స శుశ్రువే | త్రస్త వ్యావృత్త వసనా వ్యాకులీ కృత భూషణాః || 5.56.29

విద్యాధర్యః సముత్పేతుస్సహసా ధరణీ ధరాత్ | అతిప్రమాణా బలినో దీప్త జిహ్వా మహావిషాః || 5.56.30

నిపీడిత శిరో గ్రీవా వ్యచేష్టన్త మహాహయః | కిన్నరోరగ గన్ధర్వ యక్ష విద్యా ధరాస్తథా || 5.56.31

పీడితం తం నగ వరం త్యక్త్వా గగనమాస్థితాః | స చ భూమి ధరః శ్రీమాన్ బలినా తేన పీడితః || 5.56.32

సవృక్ష శిఖరోదగ్రః ప్రవివేశ రసాతలం | దశ యోజన విస్తారస్త్రిమ్శద్యోజనముచ్ఛ్రితః || 5.56.33

ధరణ్యాం సమతాం యాతః స బభూవ ధరాధరః | స లిలఞ్ఘుయిషుర్భీమం సలీలం లవణార్ణవం || 5.56.34 కల్లోలాస్ఫాలవేలాన్తముత్పపాత నభో హరిః |

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే షట్పఙ్చాశస్సర్గః