సుందరకాండము - సర్గము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 50

తముద్వీక్ష్య మహాబాహుః పింగాక్షం పురతస్స్థితం | కోపేన మహతా విష్టో రావణో లోక రావణః || 5.50.1

శఞ్కాహృతాత్మా దధ్యౌ స కపీంద్రం తేజసావృతం కిమేష భగవాన్నందీ భవేత్సాక్షాదిహాగతః || 5.50.2

యేన శప్తో స్మి కైలాసే మయా సంచాలితే పురా | సో యం వానరమూర్తిస్స్యాత్కింస్విద్బాణో మహాసురః || 5.50.3

స రాజా రోషతామ్రాక్షః ప్రహస్తం మంత్రిసత్తమం | కాల యుక్తమువాచేదం వచో విపులమర్థవత్ || 5.50.4

దురాత్మా పృచ్ఛ్యతామేష కుతః కిం వాత్ర కారణం | వన భంగే చ కో స్యార్థో రాక్షసీనాం చ తర్జనే || 5.50.5

మత్పురీమప్రధృష్యాం వా గమనే కిం ప్రయోజనం | ఆయోధనే వా కిం కార్యం పృచ్ఛ్యతామేష దుర్మతిః ||5.50.6

రావణస్య వచశ్శ్రుత్వా ప్రహస్తో వాక్యమబ్రవీత్ | సమాశ్వసిహి భద్రం తే న భీః కార్యా త్వయా కపే || 5.50.7

యది తావత్త్వమింద్రేణ ప్రేషితో రావణాలయం | తత్త్వమాఖ్యాహి మా భూత్తే భయం వానర మోక్ష్యసే || 5.50.8

యది వైశ్రవణస్య త్వం యమస్య వరుణస్య చ | చారు రూపమిదం కృత్వా ప్రవిష్టో నః పురీమిమాం || 5.50.9

విష్ణునా ప్రేషితో వా పి దూతో విజయ కాంక్షిణా | న హి తే వానరం తేజో రూప మాత్రం తు వానరం || 5.50.10

తత్త్వతః కథయస్వాద్య తతో వానర మోక్ష్యసే | అనృతం వదతశ్చాపి దుర్లభం తవ జీవితం || 5.50.11

అథవా యన్నిమిత్తస్తే ప్రవేశో రావణాలయే | ఏవముక్తో హరిశ్రేష్ఠస్తదా రక్షో గణేశ్వరం || 5.50.12

అబ్రవీన్నాస్మి శక్రస్య యమస్య వరుణస్య వా | ధనదేన న మే సఖ్యం విష్ణునా నాస్మి చోదితః || 5.50.13

జాతిరేవ మమ త్వేషా వానరో హమిహాగతః | దర్శనే రాక్షసేంద్రస్య దుర్లభే తదిదం మయా || 5.50.14

వనం రాక్షస రాజస్య దర్శనార్థే వినాశితం | తతస్తే రాక్షసాః ప్రాప్తా బలినో యుద్ధ కాంక్షిణః || 5.50.15

రక్షణార్థం చ దేహస్య ప్రతియుద్ధా మయా రణే అస్త్ర పాశైర్న శక్యో హం బద్ధుం దేవాసురైరపి || 5.50.16

పితామహాదేవ వరో మమాప్యేషో భ్యుపాగతః | రాజానం ద్రష్టు కామేన మయాస్త్రమనువర్తితం || 5.50.17

విముక్తోహ్యహమస్త్రేణ రాక్షసైస్త్వభిపీడితః | కేనచిద్రాజకార్యేణ సంప్రాప్తో స్మి తవాంతికం || 5.50.18

దూతో హమితి విజ్ఞేయో రాఘవస్యామితౌజసః | శ్రూయతాం చాపి వచనం మమ పథ్యమిదం ప్రభో || 5.50.19

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే పఙ్చాశస్సర్గః