సుందరకాండము - సర్గము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 49

తతస్స కర్మణా తస్య విస్మితో భీమ విక్రమః | హనుమాన్ రోష తామ్రాక్షో రక్షో ధిపమవైక్షత || 5.49.1

భ్రాజమానం మహార్హేణ కాంచనేన విరాజతా | ముక్తా జాలావృతేనాథ ముకుటేన మహాద్యుతిం || 5.49.2

వజ్ర సంయోగ సంయుక్తైర్మహార్హ మణి విగ్రహైః | హైమైరాభరణైశ్చిత్రైర్మనసేవ ప్రకల్పితైః || 5.49.3

మహార్హ క్షౌమ సంవీతం రక్త చందన రూషితం | స్వనులిప్తం విచిత్రాభిర్వివిధభిశ్చ భక్తిభిః || 5.49.4

విచిత్రైర్దర్శనీయైశ్చ రక్తాక్షైర్భీమ దర్శనైః | దీప్త తీక్ష్ణ మహాదంష్ట్రైః ప్రలంబ దశనచ్ఛదైః || 5.49.5

శిరోభిర్దశభిర్వీరం భ్రాజమానం మహోజసం | నానా వ్యాల సమాకీర్ణైశ్శిఖరైరివ మందరం || 5.49.6

నీలాఙ్జన చయ ప్రఖ్యం హారేణోరసి రాజతా | పూర్ణ చంద్రాభ వక్త్రేణ సబలాకమివాంబుదం || 5.49.7

బాహుభిర్బద్ధ కేయూరైశ్చందనోత్తమ రూషితైః | భ్రాజమానాంగదైః పీనైః పంచ శీర్షైరివోరగైః || 5.49.8

మహతి స్ఫాటికే చిత్రే రత్న సంయోగ సంస్కృతే | ఉత్తమాస్తరణాస్తీర్ణే సూపవిష్టం వరాసనే || 5.49.9

అలంకృతాభిరత్యర్థం ప్రమదాభిః సమంతతః | వాల వ్యజన హస్తాభిరారాత్సముపసేవితం || 5.49.10

దుర్ధరేణ ప్రహస్తేన మహాపార్శ్వేన రక్షసా | మంత్రిభిర్మంత్ర తత్త్వజ్ఞైర్నికుంభేన చ మంత్రిణా || 5.49.11

సుఖోపవిష్టం రక్షోభిశ్చతుర్భిర్బల దర్పితైః | కృత్స్నం పరివృతం లోకం చతుర్భిరివ సాగరైః || 5.49.12

మంత్రిభిర్మంత్ర తత్త్వజ్ఞైరన్యైశ్చ శుభ బుద్ధిభిః | అన్వాస్యమానం రక్షోభిః సురైరివ సురేశ్వరం || 5.49.13

అపశ్యద్రాక్షస పతిం హనూమానతితేజసం | విష్ఠితం మేరు శిఖరే సతోయమివ తోయదం || 5.49.14

స తైస్సంపీడ్యమానో పి రక్షోభిర్భీమ విక్రమైః | విస్మయం పరమం గత్వా రక్షో ధిపమవైక్షత || 5.49.15

భ్రాజమానం తతో దృష్ట్వా హనుమాన్ రాక్షసేశ్వరం | మనసా చింతయామాస తేజసా తస్య మోహితః || 5.49.16

అహో రూపమహో ధైర్యమహో సత్త్వమహో ద్యుతిః | అహో రాక్షస రాజస్య సర్వ లక్షణ యుక్తతా || 5.49.17

యద్యధర్మో న బలవాన్ స్యాదయం రాక్షసేశ్వరః | స్యాదయం సుర లోకస్య సశక్రస్యాపి రక్షితా || 5.49.18

అస్య క్రూరైర్నృశం సైశ్చ కర్మభిర్లోకకుత్సితైః | సర్వే బిభ్యతి ఖల్వస్మాల్లోకాస్సామరదానవాః || 5.49.19 అయం హ్యుత్సహతే క్రుద్ధః కర్తుమేకార్ణవం జగత్ |

ఇతి చింతాం బహు విధామకరోన్ మతిమాన్ హరిః | దృష్ట్వా రాక్షస రాజస్య ప్రభావమమితౌజసః || 5.49.20

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే ఏకోనపఙ్చాశస్సర్గః