సుందరకాండము - సర్గము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 45

తతస్తే రాక్షసేంద్రేణ చోదితా మంత్రిణస్సుతాః | నిర్యయుర్భవనాత్తస్మాత్సప్త సప్తర్చి వర్చసః || 5.45.1

మహాబల పరీవారా ధనుష్మంతో మహాబలాః | కృతస్త్రాస్త్రవిదాం ష్రేష్ఠాః పరస్పర జయైషిణః || 5.45.2

హేమ జాల పరిక్షిప్తైర్ధ్వజవద్భిః పతాకిభిః | తోయద స్వన నిర్ఘోషైర్వాజి యుక్తైర్మహారథైః || 5.45.3

తప్త కాంచన చిత్రాణి చాపాన్యమిత విక్రమాః | విస్ఫారయంతస్సంహృష్టాస్తటిత్వంత ఇవంబుదాః || 5.45.4

జనన్యస్తు తతస్తేషాం విదిత్వా కింకరాన్ హతాన్ | బభూవుశ్శోక సంభ్రాంతాస్సబాంధవ సుహృజ్జనాః || 5.45.5

తే పరస్పర సంఘర్షాత్తప్త కాఞ్చన భూషణాః | అభిపేతుర్హనూమంతం తోరణస్థమవస్థితం || 5.45.6

సృజంతో బాణ వృష్టిం తే రథ గర్జిత నిస్స్వనాః | వృష్టిమంత ఇవాంభోదా విచేరుర్నైఋతాంబుదాః || 5.45.7

అవకీర్ణస్తతస్తాభిర్హనూమాన్ శర వృష్టిభిః | అభవత్సంవృతాకారశ్శైల రాడివ వృష్టిభిః || 5.45.8

స శరాన్ మేఘయామాస తేషామాశు చరః కపిః | రథ వేగాం చ వీరాణాం విచరన్ విమలే మ్బరే || 5.45.9

స తైః క్రీడన్ ధనుష్మద్భిః వ్యోమ్ని వీరః ప్రకాశతే | ధనుష్మద్భిర్యథా మేఘైర్మారుతః ప్రభురంబరే || 5.45.10

స కృత్వా నినదం ఘోరం త్రాసయంస్తాం మహాచమూం | చకార హనుమాన్ వేగం తేషు రక్షహ్సు వీర్యవాన్ || 5.45.11

తలేనాభ్యహనత్ కామ్ష్చిత్పాదైః కాంశ్చిత్పరంతపః | ముష్టినాభ్యహనత్ కాంశ్చిన్నఖైః కాంశ్చిద్వ్యదారయత్ || 5.45.12

ప్రమమాథోరసా కాంశ్చిదూరుభ్యామపరాన్ కపిః | కేచిత్తస్య నినాదేన తత్రైవ పతితా భువి || 5.45.13

తతస్తేష్వవసన్నేషు భూమౌ నిపతితేషు చ | తత్సైన్యమగమత్సర్వం దిశో దశ భయార్దితం || 5.45.14

వినేదుర్విస్వరం నాగా నిపేతుర్భువి వాజినః | భగ్న నీడ ధ్వజచ్ఛత్రైర్భూశ్చ కీర్ణా భవద్రథైః || 5.45.15

స్రవతా రుధిరేణాథ స్రవంత్యో దర్శితాః పథి | వివిధైశ్చ స్వరైర్లఞ్కా ననాద వికృతం తదా || 5.45.16

స తాన్ ప్రవృద్ధాన్ వినిహత్య రాక్షసాన్ | మహాబలశ్చణ్డ పరాక్రమః కపిః | యుయుత్సురన్యైః పునరేవ రాక్షసైః | తమేవ వీరో భిజగామ తోరణం || 5.45.17

ఇత్యార్శే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే పఙ్చచత్వారింశస్సర్గః