సుందరకాండము - సర్గము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 44

సందిష్టో రాక్షసేంద్రేణ ప్రహస్తస్య సుతో బలీ | జంబు మాలీ మహాదంష్ట్రో నిర్జగామ ధనుర్ధరః || 5.44.1

రక్త మాల్యాంబర ధరస్స్రగ్వీ రుచిర కుణ్డలః | మహాన్ వివృత్త నయనశ్చణ్డస్సమర దుర్జయః || 5.44.2

ధనుశ్శక్ర ధనుః ప్రఖ్యం మహద్రుచిర సాయకం | విస్ఫారయాణో వేగేన వజ్రాశని సమస్వనం || 5.44.3

తస్య విస్ఫార ఘోషేణ ధనుషో మహతా దిశః | ప్రదిశశ్చ నభశ్చైవ సహసా సమపూర్యత || 5.44.4

రథేన ఖర యుక్తేన తమాగతముదీక్ష్య సః | హనూమాన్ వేగ సంపన్నో జహర్ష చ ననాద చ || 5.44.5

తం తోరణ విటంకస్థం హనుమంతం మహాకపిం | జంబుమాలీ మహాబాహుర్వివ్యాధ నిశితైశ్శరైః || 5.44.6

అర్ధ చంద్రేణ వదనే శిరస్యేకేన కర్ణినా | బాహ్వోర్వివ్యాధ నారాచైర్దశభిస్తం కపీశ్వరం || 5.44.7

తస్య తచ్ఛుశుభే తామ్రం శరేణాభిహతం ముఖం | శరదీవాంబుజం ఫుల్లం విద్ధం భాస్కర రశ్మినా || 5.44.8

తత్తస్య రక్తం రక్తేన రఙ్జితం శుశుభే ముఖం | యథాకాశే మహాపద్మం సిక్తం చందనబిందుభిః || 5.44.9

చుకోప బాణాభిహతో రాక్షసస్య మహాకపిః | తతః పార్శ్వే తివిపులాం దదర్శ మహతీం శిలాం || 5.44.10

తరసా తాం సముత్పాట్య చిక్షేప బలవద్బలీ | తాం శరైర్దశభిః క్రుద్ధస్తాడయామాస రాక్షసః || 5.44.11

విపన్నం కర్మ తద్దృష్ట్వా హనూమాన్ చణ్డ విక్రమః | సాలం విపులముత్పాట్య భ్రామయామాస వీర్యవాన్ || 5.44.12

భ్రామయంతం కపిం దృష్ట్వా సాల వృక్షం మహాబలం | చిక్షేప సుబహూన్ బాణాన్ జంబుమాలీ మహాబలః || 5.44.13

సాలం చతుర్భిశ్చిచ్ఛేద వానరం పంచభిర్భుజే | ఉరస్యేకేన బాణేన దశభిస్తు స్తనాంతరే || 5.44.14

స శరైః పూరిత తనుః క్రోధేన మహతా వృతః | తమేవ పరిఘం గృహ్య భ్రామయామాస వేగితః || 5.44.15

అతివేగో తివేగేన భ్రామయిత్వా బలోత్కటః | పరిఘం పాతయామాస జంబుమాలేర్మహోరసి || 5.44.16

తస్య చైవ శిరో నాస్తి న బాహూ న చ జానునీ | న ధనుర్న రథో నాశ్వాస్తత్రాదృశ్యంత నేషవః || 5.44.17

స హతస్సహసా తేన జంబుమాలీ మహాబలః | పపాత నిహతో భూమౌ చూర్ణితాంగ విభూషణః || 5.44.18

జంబుమాలిం చ నిహతం కింకరాంశ్చ మహాబలాన్ | చుక్రోధ రావణశ్శ్రుత్వా కోప సమ్రక్త లోచనః || 5.44.19

స రోష సంవర్తిత తామ్ర లోచనః | ప్రహస్త పుత్రే నిహతే మహాబలే | అమాత్య పుత్రానతివీర్య విక్రమాన్ | సమాదిదేశాశు నిశా చరేశ్వరః || 5.44.20

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే చతుశ్చత్వారింశస్సర్గః