సుందరకాండము - సర్గము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః |

రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః || (33)


దాసోఽహమ్ కోసలెంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః |

హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః || (34)


న రావణసహస్రమ్ మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ |

శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః || (35)


అర్ధయిత్వా పురీం లంకా మభివాద్య చ మైథిలీం |

సమృద్దార్థో గమిష్యామి మిషతామ్ సర్వరక్షసామ్ || (36)