సుందరకాండము - సర్గము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 41

స చ వాగ్భిః ప్రశస్తాభిర్గమిష్యన్ పూజితస్తయా | తస్మాద్దేశాదపక్రమ్య చింతయామాస వానరః || 5.41.1

అల్ప శేషమిదం కార్యం దృష్టేయమసితేక్షణా | త్రీనుపాయానతిక్రమ్య చతుర్థః ఇహ విద్యతే || 5.41.2

న సామ రక్షస్సు గుణాయ కల్పతే | న దనమర్థోపచితేషు యుజ్యతే| న భేద సాధ్యా బల దర్పితా జనాః | పరాక్రమస్త్వేవ మమేహ రోచతే || 5.41.3

న చాస్య కార్యస్య పరాక్రమాదృతే | వినిశ్చయః కశ్చిదిహోపపద్యతే | హత ప్రవీరా హి రణే హి రాక్షసాః | కథంచిదీయుర్యదిహాద్య మార్దవం || 5.41.4

కార్యే కర్మణి నిర్దిష్టః యో బహూన్యపి సాధయేత్ | పూర్వ కార్య విరోధేన స కార్యం కర్తుమర్హతి || 5.41.5

న హ్యేకస్సాధకో హేతుస్స్వల్పస్యాపీహ కర్మణః | యో హ్యర్థం బహుధా వేద స సమర్థో ర్థ సాధనే || 5.41.6

ఇహైవ తావత్ కృత నిశ్చయో హ్యహం | యది వ్రజేయం ప్లవగేశ్వరాలయం | పరాత్మ సమ్మర్ద విశేష తత్త్వవిత్ | తతః కృతం స్యాన్ మమ భర్తృ శాసనం || 5.41.7

కథం ను ఖల్వద్య భవేత్ సుఖాగతం | ప్రసహ్య యుద్ధం మమ రాక్షసైస్సహ | తథైవ ఖల్వాత్మ బలం చ సారవత్ | సమ్మానయేన్మాం చ రణే దశాననః || 5.41.8

తతస్సమాసాద్య రణే దశాననం | సమంత్రివర్గం సబలప్రయాయినం | హృది స్థితం తస్య మతం బలం చ వై | సుఖేన మత్త్వా హమితః పునర్వ్రజే || 5.41.9

ఇదమస్య నృశంసస్య నందనోపమముత్తమం | వనం నేత్ర మనః కాంతం నానా ద్రుమ లతా యుతం || 5.41.10

ఇదం విధ్వంసయిష్యామి శుష్కం వనమివానలః | అస్మిన్ భగ్నే తతః కోపం కరిష్యతి దశాననః || 5.41.11

తతో మహత్ సాశ్వ మహారథ ద్విపం | బలం సమాదేక్ష్యతి రాక్షసాధిపః | త్రిశూల కాలాయసపట్టిసాయుధం | తతో మహద్యుద్ధమిదం భవిష్యతి || 5.41.12

అహం తు తైః సమ్యతి చణ్డ విక్రమైః | సమేత్య రక్షోభిరసహ్య విక్రమః | నిహత్య తద్రావణ చోదితం బలం | సుఖం గమిష్యామి కపీశ్వరాలయం || 5.41.13

తతో మారుతవత్ క్రుద్ధో మారుతిర్భీమ విక్రమః | ఊరు వేగేన మహతా ద్రుమాన్ క్షేప్తుమథారభత్ || 5.41.14

తతస్తు హనుమాన్ వీరో బభంజ ప్రమదా వనం | మత్త ద్విజ సమాఘుష్టం నానా ద్రుమ లతా యుతం || 5.41.15

తత్ వనం మథితైః వృక్షైః భిన్నైశ్చ సలిలాశయైః | చూర్ణితైః పర్వతాగ్రైశ్చ బభూవాప్రియ దర్శనం || 5.41.16

నానాశకుంతవిరుతైః ప్రభిన్నైస్సలిలాశయైః | తామ్రైః కిలసయైః క్లాంతైః క్లాంతద్రుమలతాయితం || 5.41.17

న బభౌ తద్వనం తత్ర దావానలహతం యథా | వ్యాకులావరణా రేజుర్విహ్వల ఇవ తా లతాః || 5.41.18

లతా గృహైశ్చిత్ర గృహైశ్చ నాశితైః | మహోరగైర్వ్యాల మృగైశ్చ నిర్ధుతైః | శిలా గృహైరున్మథితైస్తథా గృహైః | ప్రణష్ట రూపం తదభూన్ మహద్వనం || 5.41.19

సావిహ్వలాశోకలతాప్రతానా | వనస్థలీ శోకలతాప్రతానా | జాతా దశాస్యప్రమదావనస్య | కపేర్బలాద్ధి ప్రమదావనస్య || 5.41.20

స తస్య కృత్వార్థపతేర్మహాకపిః| మహద్వ్యలీకం మనసో మహాత్మనః | యుయుత్సురేకో బహుభిరహాబలైః | శ్రియా జ్వలన్ తోరణమాస్థితః కపిః || 5.41.21

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే ఏకచత్వారింశస్సర్గః