సుందరకాండము - సర్గము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 34

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనూమాన్ హరి యూథపః | దుఃఖాద్దుఃఖాభిభూతాయా స్సాంతముత్తరమబ్రవీత్ || 5.34.1

అహం రామస్య సందేశాద్దేవి దూతస్తవాగతః | వైదేహి కుశలీ రామస్త్వాం చ కౌశలమబ్రవీత్ || 5.34.2

యో బ్రాహ్మమస్త్రం వేదాంశ్చ వేద వేదవిదాం వరః | స త్వాం దాశరథీ రామో దేవి కౌశలమబ్రవీత్ || 5.34.3

లక్ష్మణశ్చ మహాతేజా భర్తుస్తే నుచరః ప్రియః | కృతవాన్ శోక సంతప్తశ్శిరసా తే భివాదనం || 5.34.4

సా తయోః కుశలం దేవీ నిశమ్య నర సింహయోః | ప్రీతి సంహృష్ట సర్వంగీ హనుమంతమథాబ్రవీత్ || 5.34.5

కల్యాణీ బత గథేయం లౌకికీ ప్రతిభాతి మే | ఏహి జీవంతమానందో నరం వర్ష శతాదపి || 5.34.6

తయా సమాగతే తస్మిన్ ప్రీతిరుత్పాదితాద్భుతా | పరస్పరేణ చలాపం విశ్వస్తౌ తౌ ప్రచక్రతుః || 5.34.7

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనూమాన్ హరి యూథపః | సీతాయాశ్శోక దీనాయాస్సమీపముపచక్రమే || 5.34.8

యథా యథా సమీపం స హనుమానుపసర్పతి | తథా తథా రావణం సా తం సీతా పరిశంకతే || 5.34.9

అహో ధిగ్ధుస్కృతమిదం కథితం హి యదస్య మే | రూపంతరముపాగమ్య స ఏవయం హి రావణః || 5.34.10

తామశోకస్య శాఖాం సా విముక్త్వా శోక కర్శితా | తస్యామేవనవద్యంగీ ధరణ్యాం సముపావిశత్ || 5.34.11

హనుమానపి దుఃఖార్తాం తాం దృష్ట్వా భయమోహితాం | అవందత మహాబాహుస్తతస్తాం జనకత్మజాం || 5.34.12 సా చైనం భయ విత్రస్తా భూయో నైవాభ్యుదైక్షత |

తం దృష్ట్వా వందమానం తు సీతా శశి నిభననా || 5.34.13 అబ్రవీద్దీర్ఘముచ్ఛవస్య వానరం మధుర స్వరా |

మాయాం ప్రవిష్టో మాయావీ యది త్వం రావణస్స్వయం || 5.34.14 ఉత్పాదయసి మే భూయస్సంతాపం తన్న శోభనం |

స్వం పరిత్యజ్య రూపం యః పరివ్రాజక రూపధృత్ || 5.34.15 జన స్థానే మయా దృష్టస్త్వం స ఏవసి రావణః |

ఉపవాస కృశాం దీనాం కామ రూప నిశా చర || 5.34.16 సంతాపయసి మాం భూయస్సంతప్తాం తన్న శోభనం |

అథవా నైతదేవం హి యన్మయా పరిశఞ్కితం || 5.34.17 మనసో హి మమ ప్రీతిరుత్పన్నా తవ దర్శనాత్ |

యది రామస్య దూతస్త్వమాగతో భద్రమస్తు తే || 5.34.18 పృచ్ఛామి త్వాం హరి శ్రేష్ఠ ప్రియా రామ కథా హి మే |

గుణాన్ రామస్య కథయ ప్రియస్య మమ వానర || 5.34.19 చిత్తం హరసి మే సౌమ్య నదీ కూలం యథా రయః |

అహో స్వప్నస్య సుఖతా యాహమేవం చిరాహృతా || 5.34.20 ప్రేషితం నామ పశ్యామి రాఘవేణ వనౌకసం |

స్వప్నేపి యద్యహం వీరం రాఘవం సహలక్ష్మణం || 5.34.21 పశ్యేయం నావసీదేయం స్వప్నోపి మమ మత్సరీ |

నహం స్వప్నమిమం మన్యే స్వప్నే దృష్ట్వా హి వానరం || 5.34.22 న శక్యో భ్యుదయః ప్రాప్తుం ప్రాప్తశ్చాభ్యుదయో మమ |

కిం ను స్యాచ్చిత్త మోహో యం భవేత్ వాత గతిస్త్వియం || 5.34.23 ఉన్మాదజో వికారో వా స్యాదియం మృగ తృష్ణికా |

అథవా నయమున్మాదో మోహో ప్యున్మాద లక్ష్మణః || 5.34.24 సంబుధ్యే చాహమాత్మానమియం చాపి వనౌకసం |

ఇత్యేవం బహుధా సీతా సంప్రధార్య బలాబలం || 5.34.25 రక్షసాం కామ రూపత్వాన్మేనే తం రాక్షసధిపం |

ఏతాం బుద్ధిం తదా కృత్వా సీతా సా తను మధ్యమా || 5.34.26 న ప్రతివ్యాజహారాథ వానరం జనకత్మజా |

సీతాయాశ్చింతితం బుద్ధ్వా హనూమాన్ మారుతత్మజః || 5.34.27 శ్రోత్రానుకూలైర్వచనైస్తదా తాం సంప్రహర్షయత్ |

ఆదిత్య ఇవ తేజస్వీ లోక కాంతశ్శశీ యథా || 5.34.28 రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవో వైశ్రవణో యథా | విక్రమేణోపపన్నశ్చ యథా విష్ణుః మహాయశాః || 5.34.29

సత్య వాదీ మధుర వాగ్దేవో వాచస్పతిర్యథా | రూపవాన్ సుభగశ్శ్రీమాన్ కందర్ప ఇవ మూర్తిమాన్ || 5.34.30

స్థాన క్రోధ ప్రహర్తా చ శ్రేష్ఠో లోకే మహారథః | బాహుచ్ఛాయామవష్టబ్ధో యస్య లోకో మహాత్మనః || 5.34.31

అపకృష్యాశ్రమ పదాన్ మృగ రూపేణ రాఘవం | శూన్యే యేనపనీతాసి తస్య ద్రక్ష్యసి యత్ఫలం || 5.34.32

నచిరాద్రావణం సంఖ్యే యో వధిష్యతి వీర్యవాన్ | రోష ప్రముక్తైరిషుభిర్జ్వలద్భిరివ పావకైః || 5.34.33

తేనహం ప్రేషితో దూతస్త్వత్సకాశమిహాగతః | త్వద్వియోగేన దుఃఖర్తస్స త్వాం కౌశలమబ్రవీత్ || 5.34.34

లక్ష్మణశ్చ మహాతేజాస్సుమిత్రానంద వర్ధనః | అభివాద్య మహాబాహుస్స త్వాం కౌశలమబ్రవీత్ || 5.34.35

రామస్య చ సఖా దేవి సుగ్రీవో నామ వానరః | రాజా వానర ముఖ్యానాం స త్వాం కౌశలమబ్రవీత్ || 5.34.36

నిత్యం స్మరతి రామస్త్వాం ససుగ్రీవస్సలక్ష్మణః | దిష్ట్యా జీవసి వైదేహి రాక్షసీ వశమాగతా || 5.34.37

నచిరాద్ ద్రక్ష్యసే రామం లక్ష్మణం చ మహాబలం | మధ్యే వానర కోటీనాం సుగ్రీవం చామితౌజసం || 5.34.38

అహం సుగ్రీవ సచివో హనూమాన్నామ వానరః | ప్రవిష్టో నగరీం లంకాం లంఘయిత్వా మహోదధిం || 5.34.39

కృత్వా మూర్ధ్ని పద న్యాసం రావణస్య దురాత్మనః | త్వాం ద్రష్టుముపయాతో హం సమాశ్రిత్య పరాక్రమం || 5.34.40

నాహమస్మి తథా దేవి యథా మామవగచ్ఛసి | విశంకా త్యజ్యతామేషా శ్రద్ధత్స్వ వదతో మమ || 5.34.41

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే చతుస్త్రింశస్సర్గః