సుందరకాండము - సర్గము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 32

తతః శాఖాంతరే లీనం దృష్ట్వా చలిత మానసా | వేష్టితార్జునవస్త్రం తం విద్యుత్సంఘాతపిఞ్గలం || || 5.32.1

సా దదర్శ కపిం తత్ర ప్రశ్రితం ప్రియ వాదినం | పుల్లాశోకోత్కరాభాసం తప్తచామికరేక్షణం || || 5.32.2

మైథిలీ చింతయామాస స్వప్నో యం ఇతి భామినీ | అహో భీమమిదం రూపం వానరస్య దురాసదం || 5.32.3

దుర్నిరీక్షమితి జ్ఞాత్వా పునరేవ ముమోహ సా | విలలాప భృశం సీతా కరుణం భయమోహితా || 5.32.4

రామరామేతి దుఃఖార్తా లక్ష్మణేతి చ భామినీ | రురోద బహుధా సీతా మందం మందస్వరా సతీ || 5.32.5

సా తం దృష్ట్వా హరిశ్రేష్ఠం వినీతవదుపస్థితం | మైథిలీ చింతయామాస స్వప్నోయమితి భామినీ || 5.32.6

సా వీక్షమాణా పృథుభుగ్నవక్త్రం శాఖామృగేంద్రస్య యథోక్తకారం | దదర్శ పిఞ్గప్రవరం మహార్హం వాతాత్మజం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం || 5.32.7

సా తం సమీక్ష్యైవ భృశం విసంజ్ఞా గతాసు కల్పేన బభూవ సీతా | చిరేణ సంజ్ఞాం ప్రతిలభ్య భూయో విచింతయామాస విశాల నేత్రా || 5.32.8

స్వప్నే మయా యం వికృతో ద్య దృష్టశ్శాఖా మృగశ్శాస్త్ర గణైర్నిషిద్ధః | స్వస్త్యస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ తథా పితుర్మే జనకస్య రాజ్ఞః || 5.32.9

స్వప్నో పి నాయం న హి మే స్తి నిద్రా | శోకేన దుఃఖేన చ పీడితాయాః | సుఖం హి మే నా స్తి యతో స్మి హీనా | తేనేందు పూర్ణ ప్రతిమాననేన || 5.32.10

రామేతి రామేతి సదైవ బుద్ధ్యా విచింత్య వాచా బ్రువతీ తమేవ | తస్యానురూపాం చ కథాం తదర్థమేవం ప్రపశ్యామి తథా శృణోమి || 5.32.11

అహం హి తస్యాద్య మనో భవేన సంపీడితా తద్గత సర్వ భావా | విచింతయంతీ సతతం తమేవ తథైవ పశ్యామి తథా శృణోమి || 5.32.12

మనో రథస్స్యాదితి చింతయామి | తథాపి బుద్ధ్యా చ వితర్కయామి | కిం కారణం తస్య హి నాస్తి రూపం | సువ్యక్త రూపశ్చ వదత్యయం మాం || 5.32.13

నమో స్తు వాచస్పతయే సవజ్రిణే స్వయంభువే చైవ హుతాశనాయ | అనేన చోక్తం యదిదం మమాగ్రతో వనౌకసా తచ్ఛ తథాస్తు నాన్యథా || 5.32.14

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే ద్వాత్రింశస్సర్గః