సుందరకాండము - సర్గము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 29

తథాగతాం తాం వ్యథితామనిందితాం | వ్యపేత హర్షాం పరిదీన మానసాం | శుభాం నిమిత్తాని శుభాని భేజిరే | నరం శ్రియా జుష్టమివోపజీవినః || 5.29.1

తస్యాః శుభం వామమరాళ పక్ష్మ | రాజీవృతం కృష్ణ విశాల శుక్లం | ప్రాస్పందతైకం నయనం సుకేశ్యా | మీనాహతం పద్మమివాభితామ్రం || 5.29.2

భుజశ్చ చార్వఙ్చిత పీనవృత్తః | పరార్ధ్య కాలాగురు చందనార్హః | అనుత్తమేనాధ్యుషితః ప్రియేణ | చిరేణ వామః సమవేపతా షు || 5.29.3

గజేంద్ర హస్త ప్రతిమశ్చ పీనః | తయోర్ద్వయోః సంహతయోః సుజాతః | ప్రస్పందమానః పునరూరురస్యా | రామం పురస్తాత్ స్థితమాచచక్షే || 5.29.4

శుభం పునర్హేమ సమాన వర్ణం | ఈష్హద్రజో ధ్వస్తమివామలాక్ష్యాః | వాస స్స్థితాయా శ్శిఖరాగ్ర దంత్యాః | కిఙ్చిత్పరిస్రంసత చారు గాత్ర్యాః || 5.29.5

ఏతైర్నిమిత్తైరపరైశ్చ సుభ్రూః | సంబోధితా ప్రాగపి సాధు సిద్ధైః | వాతాతప క్లాంతమివ ప్రనష్హ్టం | వర్షేణ బీజం ప్రతిసంజహర్ష || 5.29.6

తస్యాః పునర్బింబ ఫలాధరోష్ఠం | స్వక్షి భ్రు కేశాంతమరాళ పక్ష్మ | వక్త్రం బభాసే సిత శుక్ల దంష్ట్రం | రాహోర్ముఖాచ్చంద్ర ఇవ ప్రముక్తః || 5.29.7

సా వీత శోకా వ్యపనీత తంద్రీ | శాంత జ్వరా హర్ష విబుద్ధ సత్త్వా | అశోభతార్యా వదనేన శుక్లే | శీతాంశునా రాత్రిరివోదితేన || 5.29.8

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే ఏకోనత్రింశస్సర్గః