సుందరకాండము - సర్గము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 28

సా రాక్షసేంద్రస్య వచో నిశమ్య | తద్రావణస్యాప్రియమప్రియార్తా | సీతా వితత్రాస యథా వనాంతే | సింహాభిపన్నా గజరాజకన్యా || 5.28.1

సా రాక్షసీమధ్యగతా చ భీరు | ర్వాగ్భిర్భృశం రావణతర్జితా చ | కాంతారమధ్యే విజనే విసృష్టా | బాలేవ కన్యా విలలాప సీతా || 5.28.2

సత్యం బతేదం ప్రవదంతి లోకే | నాకాలమృత్యుర్భవతీతి సంతః | యత్రాహమేవం పరిభర్త్స్యమానా | జీవామి దీనా క్షణమప్యపుణ్యా || 5.28.3

సుఖాద్విహీనం బహుదుఃఖపూర్ణ | మిదం తు నూనం హృదయం స్థిరం మే | విశీర్యతే యన్న సహస్రధా ద్య | వజ్రాహతం శృఞ్గమివాచలస్య || 5.28.4

నైవాస్తి దోషో మమ నూనమత్ర | వధ్యాహమస్యాప్రియదర్శనస్య | భావం న చాస్యాహమనుప్రదాతు | మలం ద్విజో మంత్రమివాద్విజాయ || 5.28.5

నూనం మమాఞ్గాన్యచిరాదనార్యః | శస్త్రైశ్శితై శ్చ్హేత్స్యతి రాక్షసేంద్రః | తస్మిన్ననాగచ్చ్హతి లోకనాథే | గర్భస్థజంతోరివ శల్యకృంతః || 5.28.6

దుఃఖం బతేదం మమ దుఃఖితాయా | మాసౌ చిరాయాధిగమిష్యతో ద్వౌ | బద్ధస్య వధ్యస్య తథా నిశాంతే | రాజాపరాధాదివ తస్కరస్య || 5.28.7

హా రామ హా లక్ష్మణ హా సుమిత్రే | హా రామమాతః సహ మే జనన్యా | ఏషా విపద్యామ్యహమల్పభాగ్యా | మహార్ణవే నౌరివ మూఢవాతా || 5.28.8

తరస్వినౌ ధారయతా మృగస్య | సత్త్వేన రూపం మనుజేంద్రపుత్రౌ | నూనం విశస్తౌ మమ కారణాత్తౌ | సింహర్షభౌ ద్వావివ వైద్యుతేన || 5.28.9

నూనం స కాలో మృగరూపధారీ | మామల్పభాగ్యాం లులుభే తదానీం | యత్రార్యపుత్రం విససర్జ మూఢా | రామానుజం లక్ష్మణపూర్వజం చ || 5.28.10

హా రామ సత్యవ్రత దీర్ఘబాహో | హా పూర్ణచంద్రప్రతిమానవక్త్ర | హా జీవలోకస్య హితః ప్రియశ్చ | వధ్యాం న మాం వేత్సి హి రాక్షసానాం || 5.28.11

భూమౌ చ శయ్యా నియమశ్చ ధర్మే | పతివ్రతాత్వం విఫలం మమేదం | కృతం కృతఘ్నేష్వివ మానుషాణాం || 5.28.12

మోఘో హి ధర్మశ్చరితో మయాయం | తథైకపత్నీత్వమిదం నిరర్థం | యా త్వాం న పశ్యామి కృశా వివర్ణా | హీనా త్వయా సంగమనే నిరాశా || 5.28.13

పితుర్నిదేశం నియమేన కృత్వా వనాన్నివృత్తశ్చరితవ్రతశ్చ | స్త్రీభిస్తు మన్యే విపులేక్షణాభిస్త్వం రంస్యసే వీతభయః కృతార్థః || 5.28.14

అహం తు రామ త్వయి జాతకామా చిరం వినాశాయ నిబద్ధభావా | మోఘం చరిత్వాథ తపో వ్రతఙ్చ త్యక్ష్యామి ధిగ్జీవితమల్పభాగ్యాం || 5.28.15

సా జీవితం క్షిప్రమహం త్యజేయం | విషేణ శస్త్రేణ శితేన వాపి | విషస్య దాతా న హి మే స్తి కశ్చిత్ | శస్త్రస్య వా వేశ్మని రాక్షసస్య || 5.28.16

ఇతీవ దేవీ బహుధా విలప్య | సర్వాత్మనా రామమనుస్మరంతీ | ప్రవేపమానా పరిశుష్కవక్త్రా | నగోత్తమం పుష్పితమాససాద || 5.28.17

సా శోకతప్తా బహుధా విచింత్య | సీతా థ వేణ్యుద్గ్రథనం గృహీత్వా | ఉద్భుధ్య వేణ్యుద్గ్రథనేన శ్రీఘ్రం | అహం గమిష్యామి యమస్య మూలం || 5.28.18

ఉపస్థితా సా మృదుసర్వగాత్రీ | శాఖాం గృహీత్వా థ నగస్య తస్య | తస్యాస్తు రామం ప్రవిచింతయంత్యా | రామానుజం స్వం చ కులం శుభాఞ్గ్యాః || 5.28.19

శోకానిమిత్తాని తథా బహూని | ధైర్యార్జితాని ప్రవరాణి లోకే | ప్రాదుర్నిమిత్తాని తదా బభూవుః | పురాపి సిద్ధాన్యుపలక్షితాని || 5.28.20

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే అష్టావింశస్సర్గః