సుందరకాండము - సర్గము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 23

ఇత్యుక్త్వా మైథిలీం రాజా రావణః శత్రురావణః | సందిశ్య చ తతః సర్వా రాక్షసీర్నిర్జగామ హ || 5.23.1

నిష్క్రాంతే రాక్షసేంద్రే తు పునరంతఃపురం గతే | రాక్షస్యో భీమరూపాస్తాః సీతాం సమభిదుద్రువుః || 5.23.2

తతః సీతాముపాగమ్య రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః | పరం పురుషయా వాచా వైదేహీమిదమబ్రువన్ || 5.23.3

పౌలస్త్యస్య వరిష్ఠస్య రావణస్య మహాత్మనః | దశగ్రీవస్య భార్యాత్వం సీతే న బహుమన్యసే || 5.23.4

తతస్త్వేకజటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ | అమంత్య్ర క్రోధతామ్రాక్షీ సీతాం కరతలోదరీం || 5.23.5

ప్రజాపతీనాం షణ్ణాం తు చతుర్థో యః ప్రజాపతిః | మానసో బ్రహ్మణః పుత్రః పులస్త్య ఇతి విశ్రుతః || 5.23.6

పులస్త్యస్య తు తేజస్వీ మహార్షిర్మానసః సుతః | నామ్నా స విశ్రవా నామ ప్రజాపతిసమప్రభః || 5.23.7

తస్య పుత్రో విశాలాక్షి రావణః శత్రురావణః | తస్య త్వం రాక్షసేంద్రస్య భార్యా భవితుమర్హసి || 5.23.8

మయోక్తం చారుసర్వాఞ్గి వాక్యం కిం నామమన్యసే | తతో హరిజటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ || 5.23.9

వివర్త్య నయనే కోపాన్మార్జారసదృశేక్షణా | యేన దేవాస్త్రయస్త్రింశద్దేవరాజశ్చ నిర్జతాః || 5.23.10

తస్య త్వం రాక్షసేంద్రస్య భార్యా భవితుమర్హసి |

తతస్తు ప్రఘసా నామ రాక్షసీ క్రోధమూర్ఛితా || 5.23.11

భర్త్సయంతీ తదా ఘోరమిదం వచనమబ్రవీత్ | వీర్యోత్సిక్తస్య శూరస్య సంగ్రామేషు నివర్తినః || 5.23.12

బలినో వీర్యయుక్తస్య భార్యాత్వం కిం న లప్స్యసే | ప్రియాం బహుమతాం భార్యాం త్యక్త్వా రాజా మహాబలః || 5.23.13

సర్వాసాం చ మహాభాగాం త్వాముపైష్యతి రావణః | సమృద్ధం స్త్రీసహస్రేణ నానారత్నోపశోభితం || 5.23.14

అంతఃపురం సముత్సృజ్య త్వాముపైష్యతి రావణః | అన్యా తు వికటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ || 5.23.15

అసకృద్దేవతా యుద్ధే నాగగంధర్వదానవాః | నిర్జితాః సమరే యేన సతే పార్శ్వముపాగతః || 5.23.16

తస్య సర్వసమృద్ధస్య రావణస్య మహాత్మనః | కిమద్య రాక్షసేంద్రస్య భార్యాత్వం నేచ్ఛసే ధమే || 5.23.17

తతస్తు దుర్ముఖీ నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్ | యస్య సూర్యో న తపతి భీతో యస్య చ మారుతః || 5.23.18

న వాతి స్మాయతాపాఞ్గే కిం త్వం తస్య న తిష్ఠసి | పుష్పవృష్టిం చ తరవో ముముచుర్యస్య వై భయాత్ || 5.23.19

శైలాశ్చ సుభ్రు పానీయం జలదాశ్చ యదేచ్ఛతి | తస్య నైరృతరాజస్య రాజరాజస్య భామిని || 5.23.20

కిం త్వం న కురుషే బుద్ధిం భార్యార్థే రావణస్య హి | సాధు తే తత్త్వతో దేవి కథితం సాధు భామిని || 5.23.21

గృహాణ సుస్మితే వాక్యమన్యథా న భవిష్యసి |

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సుందరకాణ్డే త్రయోవింశస్సర్గః