సుందరకాండము - సర్గము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 21

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సీతా రౌద్రస్య రక్షసః | ఆర్తా దీనస్వరా దీనం ప్రత్యువాచ శనైర్వచః || 5.21.1

దుఃఖార్తా రుదతీ సీతా వేపమానా తపస్వినీ | చిన్తయన్తీ వరారోహ పతిమేవ పతివ్రతా || 5.21.2

తృణమన్తరతః కృత్వా ప్రత్యువాచ శుచిస్మితా | నివర్తయ మనో మత్తః స్వజనే క్రియతాం మనః || 5.21.3

న మాం ప్రార్థయితుం యుక్తం సుసిద్ధిమివ పాపకృత్ | అకార్యం న మయా కార్యమేకపత్న్యా విగర్హితమ్ || 5.21.4

కులం సంప్రాప్తయా పుణ్యం కులే మహతి జాతయా | ఏవముక్త్వా తు వైదేహీ రావణం తం యశస్వినీ || 5.21.5

రావణం పృష్ఠతః కృత్వా భూయో వచనమ్బ్రవీత్ | నాహమౌపయికీ భార్యా పరభార్యా సతీ తవ || 5.21.6

సాధు ధర్మమవేక్షస్వ సాధు సాధువ్రతం చర | యథా తవ తథాన్యేషాం దారా రక్ష్యా నిశాచర || 5.21.7

ఆత్మానముపమాం కృత్వా స్వేషు దారేషు రమ్యతామ్ | అతుష్టం స్వేషు దారేషు చపలం చలితేన్ద్రియమ్ || 5.21.8

నయన్తి నికృతిప్రజ్ఞం పరదారాః పరాభవమ్ | ఇహ సన్తో న వా సన్తి సతో వా నానువర్తసే || 5.21.9

తథాహి విపరీతా తే బుద్ధిరాచారవర్జితా | వచో మిథ్యాప్రణీతాత్మా పథ్యముక్తం విచక్షణైః || 5.21.10

రాక్షసానామభావాయ త్వం వా న వ్రతిపద్యసే | ఆకృతాత్మానమాసాద్య రాజానమనయే రతమ్ || 5.21.11 సమృద్ధాని వినశ్యన్తి రాష్ట్రాణి నగరాణి చ | తథేయం త్వాం సమాసాద్య లఞ్కా రత్నౌఘసఞ్కులా || 5.21.12

అపరాధాత్తవైకస్య నచిరాద్వినశిష్యతి | స్వకృతైర్హన్యమానస్యా రావణాదీర్ఘదర్శినః || 5.21.13

అభినన్దన్తి భూతాని వినాశే పాపకర్మణః | ఏవం త్వాం పాపకర్మాణం వక్ష్యన్తి నికృతా జనాః || 5.21.14

దిష్ట్యైతద్వ్యసనం ప్రాప్తో రౌద్ర ఇత్యేవ హర్షితాః | శక్యా లోభయితుం నాహమైశ్వర్యేణ ధనేన వా || 5.21.15

అనన్యా రాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభా యథా | ఉపధాయ భుజం తస్య లోకనాథస్య సత్కృతమ్ || 5.21.16

కథం నామోపధాస్యామి భుజమన్యస్య కస్య చిత్ | అహమౌపయీకీ భార్యా తస్యైవ వసుధాపతేః || 5.21.17

వ్రతస్నాతస్య విప్రస్య విద్యేవ విదితాత్మనః | సాధు రావణ రామేణ మాం సమానయ దుఃఖితామ్ || 5.21.18

వనే వాశితయా సార్థం కరేణ్వేవ గజాధిపమ్ | మిత్రమౌపయికం కర్తుం రామః స్థానం పరీప్సతా || 5.21.19

వధం చానిచ్ఛతా ఘోరం త్వయాసౌ పురుషర్షభః | విదితః స హి ధర్మజ్ఞః శరణాగతవత్సలః || 5.21.20

తేన మైత్రీ భవతు తే యది జీవితుమిచ్ఛసి | ప్రసాదయస్వ త్వం చైనం శరణాగతవత్సలమ్ || 5.21.21

మాం చాస్మై నియతో భూత్వా నిర్యాతయితుమర్హసి | ఏవం హి తే భవేత్స్వస్తి సంప్రదాయ రఘూత్తమే || 5.21.22

అన్యథా త్వం హి కుర్వాణో వధం ప్రాప్స్యసి రావణ | వర్జయేద్వజ్రముత్సృష్టం వర్జయేదన్తకశ్చిరమ్ || 5.21.23

త్వద్విధం తు న సంకృద్ధో లోకనాథః స రాఘవః | రామస్య ధనుషః శబ్దం శ్రోష్యసి త్వం మహాస్వనమ్ || 5.21.24

శతక్రతువిసృష్టస్య నిర్ఘోషమశనేరివ | ఇహ శీఘ్రం సుపర్వాణో జ్వలితాస్య ఇవోరగాః || 5.21.25

ఇషవో నిపతిష్యన్తి రామలక్ష్మణలక్షణాః | రక్షాంసి పరినిఘ్నస్తః పుర్యామస్యాం సమన్తతః || 5.21.26

అసంపాతం కరిష్యన్తి పతన్తః కఞ్కవాససః | రాక్షసేన్ద్రమహాసర్పాన్ స రామగరుడో మహాన్ || 5.21.27

ఉద్ధరిష్యతి వేగేన వైనతేయ ఇవోరగాన్ | అపనేష్యతి మాం భర్తా త్వత్తః శీఘ్రమరిన్దమః || 5.21.28

అసురేభ్యః శ్రియం దీప్తాం విష్ణుస్త్రిభిరివ క్రమైః | జనస్థానే హతస్థానే నిహతే రక్షసాం బలే || 5.21.29

అశక్తేన త్వయా రక్షః కృతమేతదసాధు వై | అశ్రమం తు తయోః శూన్యం ప్రవిశ్య నరసింహయోః || 5.21.30

గోచరం గతయోర్ర్భాత్రోరపనీతా త్వయాధమ | న హి గన్ధముపాఘ్రాయ రామలక్ష్మణయోస్త్వయా || 5.21.31

శక్యం సందర్శనే స్థాతుం శునా శార్దూలయోరివ | తస్య తే విగ్రహే తాభ్యాం యుగగ్రహణమస్థిరమ్ || 5.21.32

వృత్రస్యేవేన్ద్రబాహుభ్యాం బాహోరేకస్య విగ్రహే | క్షిప్రం తవ స నాథో మే రామః సౌమిత్రిణా సహ || 5.21.33

తోయమల్పమివాదిత్యః ప్రాణానాదాస్యతే శరైః |

గిరిం కుబేరస్య గతో థ వాలయం | సభాం గతో వా వరుణస్య రాజ్ఞః | అసంశయం దాశరథేర్న మోక్ష్యసే | మహాద్రుమః కాలహతో శనేరివ || 5.21.34

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకవింశస్సర్గః