సుందరకాండము - సర్గము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 20

స తాం పరివృతాం దీనాం నిరానన్దాం తపస్వినీమ్ | సాకారైర్మధురైర్వాక్యైర్న్యదర్శయత రావణః || 5.20.1

మాం దృష్ట్వా నాగనాసోరు గూహమానా స్తనోదరమ్ | అదర్శనమివాత్మానం భయాన్నేతుం త్వమిచ్ఛసి || 5.20.2

కామయే త్వాం విశాలాక్షి బహుమన్యస్వ మాం ప్రియే | సర్వాఞ్గగుణసమ్పన్నే సర్వలోకమనోహరే || 5.20.3

నేహ కేఛిన్మనుష్యా వా రాక్షసాః కామరూపిణః | వ్యపసర్పతు తే సీతే భయం మత్తః సముత్థితమ్ || 5.20.4

స్వధర్మో రక్షసాం భీరు సర్వథైవ న సంశయః | గమనం వా పరస్త్రీణాం హరణం సమ్ప్రమథ్య వా || 5.20.5

ఏవం చైతదకామాం తు న త్వాం స్ప్రక్ష్యామి మైథిలి | కామం కామః శరీరే మే యథాకామం ప్రవర్తతామ్ || 5.20.6

దేవి నేహ భయం కార్యం మయి విశ్వసి హి ప్రియే | ప్రణయస్వ చ తత్త్వేన మైవం భూః శోకలాలసా || 5.20.7

ఏకవేణీ ధరాశయ్యా ధ్యానం మలినమమ్బరమ్ | అస్థానే ప్యుపవాసశ్ఛ నైతాన్యౌపయికాని తే || 5.20.8

విచిత్రాణి చ మాల్యాని చన్దనాన్యగరూణి చ | వివిధాని చ వాసాంసి దివ్యాన్యాభరణాని చ || 5.20.9

మహార్హణి చ పానాని శయనాన్యాసనాని చ | గీతం నృత్తం చ వాద్యం చ లభ మాం ప్రాప్య మైథిలి || 5.20.10

స్త్రీరత్నమసి మైవం భూః కురు గాత్రేషు భూషణమ్ | మాం ప్రాప్య హి కథం ను స్యాస్త్వమనర్హా సువిగ్రహే || 5.20.11

ఇదం తే చారు సఙ్జాతం యౌవనం వ్యతివర్తతే | యదతీతం పునర్నైతి స్రోతః శీఘ్రమపామివ || 5.20.12

త్వాం కృత్వోపరతో మన్యే రూపకర్తా స విశ్వసృక్ | న హి రూపోపమా త్వన్యా తవాస్తి శుభదర్శనే || 5.20.13

త్వాం సమాసాద్య వైదేహి రూపయౌవనశాలినీమ్ | కః పుమానతివర్తేత సాక్షాదపి పితామహః || 5.20.14

యద్యత్పశ్యామి తే గాత్రం శీతాంశుసదృశాననే | తస్మింస్తస్మిన్ పృధుశ్రోణి చక్షుర్మమ నిబధ్యతే || 5.20.15

భవ మైథిలి భాయా మే మోహమేనం విసర్జయ | బహ్వీనాముత్తమస్త్రీణామాహృతానామితస్తతః || 5.20.16

సర్వాసామేవ భద్రం తే మమాగ్రమహిషీ భవ | లోకేభ్యో యాని రత్నాని సంప్రమథ్యాహృతాని వై || 5.20.17

తాని మే భీరు సర్వాణి రాజ్యం చైతదహం చ తే | విజిత్య పృథివీం సర్వాం నానానగరమాలినీమ్ || 5.20.18

జనకాయ ప్రదాస్యామి తవ హేతోర్విలాసిని | నేహ పశ్యామి లోకే న్యం యో మే ప్రతిబలో భవేత్ || 5.20.19

పశ్య మే సుమహద్వీర్యమప్రతిద్వన్ద్వమాహవే | అసకృత్సంయుగే భగ్నా మయా విమృదితధ్వజాః || 5.20.20

అశక్తాః ప్రత్యనీకేషు స్థాతుం మమ సురాసురాః | ఇచ్ఛ మాం క్రియతామద్య ప్రతికర్మ తవోత్తమమ్ || 5.20.21

సప్రభాణ్యవసజ్యన్తాం తవాఞ్గే భూషణాని చ | సాధు పశ్యామి తే రూపం సమ్యుక్తం ప్రతికర్మణా || 5.20.22

ప్రతికర్మాభిసమ్యుక్తా దాక్షిణ్యేన వరాననే | భుంక్ష్వ భోగాన్యథాకామం పిబ భీరు రమస్వ చ || 5.20.23

యథేష్టం చ ప్రయచ్ఛ త్వం పృథివీం వా ధనాని చ | లలస్వ మయి విస్రబ్ధా ధృష్టమాజ్ఞాపయస్వ చ || 5.20.24

మత్ర్పసాదాల్లలన్త్యాశ్చ లలన్తాం బాన్ధవాస్తవ | ఋద్ధిం మమానుపశ్య త్వం శ్రియం భద్రే యశశ్చ మే || 5.20.25

కిం కరిష్యసి రామేణ సుభగే చీరవాససా | నిక్షిప్తవిజయో రామో గతశ్రీర్వనగోచరః || 5.20.26

వ్రతీ స్థణ్డిలశాయీ చ శఞ్కే జీవతి వా న వా | న హి వైదేహి రామస్త్వాం ద్రష్టుం వా ప్యుపలప్స్యతే || 5.20.27

పురోబలాకైరసితైర్మే ఘోర్జ్యోత్స్నామివావృతామ్ | న చాపి మమ హస్తాత్త్వాం ప్రాప్తుమర్హతి రాఘవః || 5.20.28

హిరణ్యకశిపుః కీర్తిమిన్ద్రహస్తగతామివ | చారుస్మితే చారుదతి చారునేత్రే విలాసిని || 5.20.29

మనో హరసి మే భీరు సుపర్ణః పన్నగం యథా | క్లిష్టకౌశేయవసనాం తన్వీమప్యనలంకృతామ్ || 5.20.30

త్వాం దృష్ట్వా స్వేషు దారేషు రతిం నోపలభామ్యహమ్ | అన్తఃపురవినాసిన్యః స్త్రియః సర్వగుణాన్వితాః || 5.20.31

యావన్త్యో మమ సర్వాసామైశ్వర్యం కురు జానకి | మమ హ్యసితకేశాన్తే త్రైలోక్యప్రవరాః స్త్రియః || 5.20.32

తాస్త్వాం పరిచరిష్యన్తి శ్రియమప్సరసో యథా | యాని వైశ్రవణే సుభ్రు రత్నాని చ ధనాని చ || 5.20.33

తాని లోకాంశ్చ సుశ్రోణి మాం చ భుంక్ష్వ యథాసుఖమ్ | న రామస్తపసా దేవి న బలేన విక్రమైః || 5.20.34 న ధనేన మయా తుల్యస్తేజసా యశసాపి వా |

పిబ విహర రమస్వ భుంక్ష్వ భోగాన్ | ధననిచయం ప్రదిశామి మేదినీం చ | మయి లల లలనే యథాసుఖం త్వం | త్వయి చ సమేత్య లలన్తు బాన్ధవాస్తే || 5.20.35

కుసుమితతరుజాల సన్తతాని భ్రమరయుతాని సముద్రతీరజాని | కనకవిమలహారభూషితాఞ్గీ విహర మయా సహ భీరు కాననాని || 5.20.36

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే వింశస్సర్గః