సుందరకాండము - సర్గము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్గ – 17

తతః కుముదషణ్డాభో నిర్మలం నిర్మలోదయః | ప్రజగామ నభశ్చన్ద్రో హంసో నీలమివోదకమ్ || 5.17. 1

సాచివ్యమివ కుర్వన్ స ప్రభయా నిర్మలప్రభః | చన్ద్రమా రశ్మభిశ్శీతైస్సిషేవే పవనాత్మజమ్ || 5.17.2

స దదర్శ తతః సీతాం పూర్ణచన్ద్రనిభాననామ్ | శోకభారైరివ న్యస్తాం భారైర్నావమివామ్భసి || 5.17.3

దిదృక్షమాణో వైదేహీం హనుమాన్ మారుతాత్మజః | స దదర్శావిదూరస్థా రాక్షసీర్ఘోరదర్శనాః || 5.17.4

ఏకాక్షీమేకకర్ణాం చ కర్ణప్రావరణాం తథా | అకర్ణాం శఞ్కుకర్ణాం చ మస్తకోచ్ఛ్వాసనాసికామ్ || 5.17.5

అతికాయోత్తమాఞ్గీం చ తనుదీర్ఘశిరోధరామ్ | ధ్వస్తకేశీం తథా కేశీమ్ కేశకమ్బలధారిణీమ్ || 5.17.6

లమ్బకర్ణలలాటాంశ్చ లమ్బోదరపయోధరామ్ | లమ్బోష్ఠీం చుబుకోష్ఠీం చ లమ్బాస్యాం లమ్బజానుకామ్ || 5.17.7

హ్రస్వాం దీర్ఘాం తథా కుబ్జాం వికటాం వామనాం తథా | కరాలాం భుగ్నవక్త్రాంశ్చ పిఞ్గాక్షీం వికృతాననామ్ || 5.17.8

వికృతాః పిఞ్గలాః కాలీః క్రోధనాః కలహప్రియాః | కాలాయసమహాశూలకూటముద్గరధారిణీః || 5.17.9

వరాహమృగశార్దూలమహిషాజశివాముఖీః | గజోష్ట్ర హయపాదీశ్చ నిఖాతశిరసో పరాః || 5.17.10

ఏకహస్తైకపాదాశ్చ ఖరకర్ణ్యశ్వకర్ణికాః | గోకర్ణీర్హస్తికర్ణీశ్చ హరికర్ణీస్తథాపరాః || 5.17.11

అనాసా అతినాసాశ్చ తిర్యఞ్నాసా వినాసికాః | గజనన్నిభనాసాశ్చ లలాటోచ్ఛ్వాసనాసికాః || 5.17.12

హస్తిపాదా మహాపాదా గోపాదాః పాదచూళికాః | అతిమాత్రశిరోగ్రీవా అతిమాత్రకుచోదరీః || 5.17.13

అతిమాత్రస్యనేత్రాశ్చ దీర్ఘజిహ్వానఖాస్తథా | అజాముఖీర్హస్తిముఖీర్గోముఖీస్సూకరీముఖీః || 5.17.14

హయోష్ట్రఖరవక్త్రాశ్చ రాక్షసీర్ఘోరదర్శనాః | శూలముద్గరహస్తాశ్చ క్రోధనాః కలహప్రియాః || 5.17.15

కరాళా ధూమ్రకేశీశ్చ రాక్షసీర్వికృతాననాః | పిబన్తీస్సతతం పానం సదా మాంస సురాప్రియాః || 5.17.16

మాంసశోణితదిగ్ధాఞ్గీర్మాంసశోణితభోజనాః | తా దదర్శ కపిశ్రేష్ఠో రోమహర్షణదర్శనాః || 5.17.17

స్కన్ధవన్తముపాసీనాః పరివార్య వనస్పతిమ్ | తస్యాధస్తాచ్చ తాం దేవీం రాజపుత్రీమనిన్దితామ్ || 5.17.18

లక్షయామాస లక్ష్మీవాన్ హనుమాన్ జనకాత్మజామ్ | నిష్ప్రభాం షోకసన్తప్తాం మలసఞ్కులమూర్ధజామ్ || 5.17.19

క్షీణపుణ్యాం చ్యుతాం భూమౌ తారాం నిపతితామివ | చారిత్రవ్యపదేశాఢ్యాం భర్తృదర్శనదుర్గతామ్ || 5.17.20

భూషణైరుత్తమైర్హీనాం భర్తృవాత్సల్యభూషణామ్ | రాక్షసాధిపసంరుద్ధాం బన్ధుభిశ్చ వినా కృతామ్ || 5.17.21

వియూథాం సింహసంరుద్ధాం బద్ధాం గజవధూమివ | చన్ద్రరేఖాం పయోదాన్తే శారదాభ్రైరివావృతామ్ || 5.17.22

క్లిష్టరూపామసంస్పర్శాదయుక్తామివ వల్లకీమ్ | సీతాం భర్తృవశే యుక్తామయుక్తాం రాక్షసీవశే || 5.17.23

అశోకవనికామధ్యే శోకసాగరమాప్లుతామ్ | తాభిః పరివృతాం తత్ర సగ్రహామివ రోహిణీమ్ || 5.17.24

దదర్శ హనుమాన్ దేవీం లతామకుసుమామివ | సా మలేన చ దిగ్ధాఞ్గీ వపుషా చాప్యలఞ్కృతా || 5.17.25

మృణాలీ పఞ్కదిగ్ధేవ విభాతి న విభాతి చ | మలినేన తు వస్త్రేణ పరిక్లిష్టేన భామినీమ్ || 5.17.26

సంవృతాం మృగశాబాక్షీం దదర్శ హనుమాన్ కపిః | తాం దేవీం దీనవదనామదీనాం భర్తృతేజసా || 5.17.27

రక్షితాం స్వేన శీలేన సీతామసితలోచనామ్ | తాం దృష్ట్వా హనుమాన్ సీతాం మృగశాబనిభేక్షణామ్ | మృగకన్యామివ త్రస్తాం వీక్షమాణాం సమన్తతః || 5.17.28

దహన్తీమివ నిఃశ్వాసైర్వృక్షాన్ పల్లవధారిణః | సంఘాతమివ శోకానాం దుఃఖస్యోర్మిమివోత్థితామ్ || 5.17.29

తాం క్షమాం సువిభక్తాఞ్గీం వినాభరణశోభినీమ్ | ప్రహర్షమతులం లేభే మారుతిః ప్రేక్ష్య మైథిలీమ్ || 5.17.30

హర్షజాని చ సో శ్రూణి తాం దృష్ట్వా మదిరేక్షణామ్ | ముముచే హనుమాంస్తత్ర నమశ్చక్రే చ రాఘవమ్ || 5.17.31

నమస్కృత్వా చ రామాయ లక్ష్మణాయ చ వీర్యవాన్ | సీతాదర్శనసంహృష్టో హనుమాన్ సంవృతో భవత్ || 5.17.32

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే సప్తదశస్సర్గః