సాధించెనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

సాధించెనే అనునది త్యాగరాజు గారి పంచరత్న కృతులలో మూడవది. దీనిని దేవముని నారదులవారు త్యాగరాజుగారికి సంగిత రహశ్యాలను భోధించి, ఓ అద్భుత పుస్తకాన్ని ఇచ్చిన సంధర్బములో చెప్పినారు అని చెపుతారు.

ఆరభి - ఆది

సాధించెనే ఓ మనసా ॥ సాధించెనే॥


బోధించిన సన్మార్గ వచనముల

బొంకుజేసి తాబట్టిన పట్టు ॥సాధించెనే॥


సమయానికి తగు మాటలాడెనే ॥ సాధించెనే॥

దేవకీ వసుదేవుల నేగించినటు ॥సాధించెనే॥


రంగేశుడు సద్గంగా జనకుడు,

సంగీత సంప్రదాయకుడు, ॥సాధించెనే॥


గోపీజన మనోరథ మొసంగలేకనే

గేలియు జేసేవాడు ॥సాధించెనే॥


వనితల సదా సొక్కజేయుచును

మ్రొక్క జేసే పరమాత్ము డదియుగాక,

యశోదతనయుడంచు ముదంబునను

ముద్దుబెట్ట నవ్వుచుండు హరి ॥సాధించెనే॥


పరమ భక్తవత్సలుడు

సగుణపారావారుండా జన్మ మ

నఘ డీ కలిబాధల దీర్చువా డనుచు

నే హృదంబుజమున జూచుచుండగ ॥సాధించెనే॥


హరే! రామచంద్ర రఘుకులేశ మృదుసుభాష

శేషశయన పరనారీ సోదరాజ విరాజ తురగ రాజ

రాజనుత నిరామయాప ఘన సరసీరుహదశాక్ష

యనుచు వేడుకొన్నను తా బ్రోవకను ॥సాధించెనే॥


శ్రీ వేంకటేశ సుప్రకాశ సర్వోన్నత సజ్జసమానస

నికేతన కనకాంబరధర లసన్మకుట కుందల విరాజిత

హరేయనుచు నే పొగడగా త్యాగరాజగేయుడు

మానవేంద్రుడయిన రామచంద్రుడు ॥హరే॥


సమయానికి తగుమాటలాడెనె సద్భక్తులనడతలిట్లనెనే

ఆ మరికగా నా పూజ కొనెనే అలుగవద్దనెనే

విముఖులతో జేరబోకుమనెనే, వెతగల్గిన తాళుకొమ్మనెనే

దమశమాది సుఖదాయకుడగు

శ్రీ త్యాగరాజ సుతుడు చెంతరాకనే ॥సాధించెనే॥

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=సాధించెనా&oldid=1535" నుండి వెలికితీశారు