సరస్వతీ దండకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జయ జయ జనయిత్రీ కళ్యాణ సంధాత్రీ|

గాంధర్వ విద్యా కళాకంఠనాళాం త్రివేదీవళీం|

సార సాహిత్య నిర్విత్తతప్రోల్ల సద్రుక్తరంగాం|

మానసాల్లోల హేమాంబు జాసీన రావే|

చతుర్వేద షట్చాశ్త్ర సంపర్క సంభూత సౌందర్య సంప్రాప్త నిస్తంద్ర సాంద్ర ప్రతిష్టాభిరామా|

సురామా| రమా| కోమలాశీస్సుధా ధన్యధామా|

జ్యోతిషాహార దండేన తారోదయ స్పూర్తి విద్యోత మానేన విబ్రాజితా|

మాత్మ పక్షాను రాగాన్వితాభ్యాం|

మత్స్య పద్మాది సంరక్షితం పాణిపద్మం త్వదీయం| పురాణం||

శిరస్తావకం నిర్మలం ధర్మశాస్త్రం|

సురానీక నిత్యార్చనానీత మందార మాణిక్య దామోజ్వలత్కంఠసీమ| దయాధామ||

రావే పయోజాసనాస్యాబ్జ సంభావితా|

సంస్కృత ప్రాకృతాంధ్రాది భాషా చకోరాక్షి సంసేవితా|

భవ్య సంగీత సాహిత్య దిగ్వాప్త సత్కీర్తి సౌరభ్య సంపూజితా|

వీణపై శుద్ధ కళ్యాణి వాయించుచో నిన్ను దర్శించు గేర్దోయి జోడింపగా ఎంచు నన్నింక రక్షింపరావే|

విద్యామయీం| త్వాంభజే| భగవతి| గుణదీర్గ భావోద్భవాం|

సంతతిం సంథదానం|

కవీశానులేనాడో నీ దివ్య రూపంబు నూహించి వర్ణించి సమ్యగ్రసాంబోధి దేలించి మెప్పించి

విఖాతులై పోల్చిరీనాడు సామర్ధ్య హీనుండనయ్యున్ మదిన్నీకు కైమోడ్చి కావించితీ దండకంబున్|

పవిత్రాంతరంగుండనై భారతీ| నన్ను రక్షింపరావే|

శరత్కాల పూర్ణేందు బింబాననా విద్యా ప్రధానమ్ము కావింతువంచున్ సదా నమ్ముదున్|

శారదా నమస్తేస్తు సాకారతా సిద్ధి భూమ్నే| నమస్తేస్తు కైవళ్య కళ్యాణసీమ్నే|

నమస్సర్వ గీర్వాణ చూడామణి శ్రేణి శోణ ప్రభాజాల బాలా తపస్మేర పాదాంబుజాయై|

నమస్తే శరేణ్యే నమస్తే వరణ్యే|

నమశ్శర్మదాయై నమో వర్మదాయై|

నమశ్శాశ్వతాయై నమో విశ్రుతాయై|

నమశ్శారదాయై నమస్తే నమస్తే నమ:||