సభా పర్వము - అధ్యాయము - 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 39)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షిషు]
స మే బహుమతొ రాజా జరాసంధొ మహాబలః
యొ ఽనేన యుథ్ధం నేయేష థాసొ ఽయమ ఇతి సంయుగే
2 కేశవేన కృతం యత తు జరాసంధ వధే తథా
భీమసేనార్జునాభ్యాం చ కస తత సాధ్వ ఇతి మన్యతే
3 అథ్వారేణ పరవిష్టేన ఛథ్మనా బరహ్మవాథినా
థృష్టః పరభావః కృష్ణేన జరాసంధస్య ధీమతః
4 యేన ధర్మాత్మనాత్మానం బరహ్మణ్యమ అభిజానతా
నైషితం పాథ్యమ అస్మై తథ థాతుమ అగ్రే థురాత్మనే
5 భుజ్యతామ ఇతి తేనొక్తాః కృష్ణ భీమ ధనంజయాః
జరాసంధేన కౌరవ్య కృష్ణేన వికృతం కృతమ
6 యథ్య అయం జగతః కర్తా యదైనం మూర్ఖ మన్యసే
కస్మాన న బరాహ్మణం సమ్యగ ఆత్మానమ అవగచ్ఛతి
7 ఇథం తవ ఆశ్చర్యభూతం మే యథ ఇమే పాణ్డవాస తవయా
అపకృష్టాః సతాం మార్గాన మన్యన్తే తచ చ సాధ్వ ఇతి
8 అద వా నైతథ ఆశ్చర్యం యేషాం తవమ అసి భారత
సత్రీ సధర్మా చ వృథ్ధశ చ సర్వార్దానాం పరథర్శకః
9 [వ]
తస్య తథ వచనం శరుత్వా రూక్షం రూక్షాక్షరం బహు
చుకొప బలినాం శరేష్ఠొ భీమసేనః పరతాపవాన
10 తస్య పథ్మప్రతీకాశే సవభావాయత విస్తృతే
భూయొ కరొధాభితామ్రాన్తే రక్తే నేత్రే బభూవతుః
11 తరిశిఖాం భరుకుటీం చాస్య థథృశుః సర్వపార్దివాః
లలాటస్దాం తరికూటస్దాం గఙ్గాం తరిపదగామ ఇవ
12 థన్తాన సంథశతస తస్య కొపాథ థథృశుర ఆననమ
యుగాన్తే సర్వభూతాని కాలస్యేవ థిధక్షతః
13 ఉత్పతన్తం తు వేగేన జగ్రాహైనం మనస్వినమ
భీష్మ ఏవ మహాబాహుర మహాసేనమ ఇవేశ్వరః
14 తస్య భీమస్య భీష్మేణ వార్యమాణస్య భారత
గురుణా వివిధైర వాక్యైః కరొధః పరశమమ ఆగతః
15 నాతిచక్రామ భీష్మస్య స హి వాక్యమ అరింథమః
సముథ్ధూతొ ఘనాపాయే వేలామ ఇవ మహొథధిః
16 శిశుపాలస తు సంక్రుథ్ధే భీమసేనే నరాధిప
నాకమ్పత తథా వీరః పౌరుషే సవే వయవస్దితః
17 ఉత్పతన్తం తు వేగేన పునః పునర అరింథమః
న స తం చిన్తయామ ఆస సింహః కషుథ్రమృగం యదా
18 పరహసంశ చాబ్రవీథ వాక్యం చేథిరాజః పరతాపవాన
భీమసేనమ అతిక్రుథ్ధం థృష్ట్వా భీమపరాక్రమమ
19 ముఞ్చైనం భీష్మ పశ్యన్తు యావథ ఏనం నరాధిపాః
మత పరతాపాగ్నినిర్థగ్ధం పతంగమ ఇవ వహ్నినా
20 తతశ చేథిపతేర వాక్యం తచ ఛరుత్వా కురుసత్తమః
భీమసేనమ ఉవాచేథం భీష్మొ మతిమతాం వరః