సత్య హరిశ్చంద్రీయము/తృతీయాంకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

సత్య హరిశ్చంద్రీయము

తృతీయాంకము

పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/31 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/32 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/33 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/34 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/35 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/36 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/37 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/38 30 సత్యహరిశ్చంద్రీయము
  విశ్వా__ఆలాగైన నెండకన్నెరుంగని నుకుమారసరీరలతామతల్లులు గానకళావిలా 

సినులగు నాముద్దుకూతు లెన్నడురాని తరాజవునీవు నచ్చితివి.ఇంక నొడిలొ వరాలకుప్ప నొలకింతువని ప్రాణములన్నియు నీ పైననే నెలకొల్పికొని పరువెత్తుకొని వచ్చినందులకు వారికి దగిన సత్కారము లొనరింపక,పొగరుచేమమ్ముగూడ గణింపక నాలుకలు గొయబొయినది మ మ్మెరిగియె! అలాగయిన నీవిషయ మున మే ముపేక్షాభావమున నుండరాదు. దురాత్మా ! కునుమకొమలులైన రాజ బింబాస్యలపై మోమోట మించుకయైన లేక నాలుకలు గొయురు నన్న నీనాలుక యిప్పుడు వేయిచీలికలు గావలడా? మునిద్రోహీ! నీముఖము జూచినకొలంది నేయివోసిన యగ్గివలె నామనంఋ భగ్గుభగ్గున మండుచున్నదిరా ! హరి___మునీంర్రా! నేనొనరించినవన్నియు దప్పులె యైను క్షమాగుణసంపన్నులైన మివంటి తపంస్వులకు సదీర్ఘకోపంబు సనదుకాన పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/40 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/41 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/42 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/43 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/44 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/45 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/46 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/47 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/48 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/49 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/50 పుట:Satya harishchandriiyamu.pdf/51