సతత గణనాథ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సతత గణనాథ సిద్ధియనీవ కర్యదలి |
మతి ప్రేరిసువళు పార్వతిదేవియు |
ముకుతి పథకె మనవీవ మహారుద్రదేవరు |
హరిభకుతి దాయకళు భరతిదేవి |
యుకుతి శాస్త్రగళల్లి వనజసమ్భవనరసి |
సథ్కర్మగళ నడిసి సుఘ్ణాన మతి ఇత్తు |
గతి పాలిసువ నమ్మ పవమానను |
ఛిత్తదలి ఆనన్ద సుఖవనీవళు రమా |
భక్త జనరొడెయ నమ్మ పురన్ధర విట్టల |
సతత ఇవరలి నింతు క్రుతియ నడెసువరు ||

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=సతత_గణనాథ&oldid=38745" నుండి వెలికితీశారు