శ్లోకములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్లోకము[మార్చు]

శాంతి మంత్రము[మార్చు]

ఓం ఓం ఓం
సహనా వవతు సహనౌ భునక్తు
సహవీర్యం కరవావహై
తేజస్వినావధీతమస్తు మావిద్విషావహై
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః

అర్థము
ప్రతిరోజూ గురుశిష్యులు తమ పాఠం చెప్పుకునే ముందు చదువుకునే శాంతి మంత్రము ఇది.
భగవంతుడు మన ఇద్దరినీ రక్షించుగాక. మన ఇద్దరికీ వృద్ధి కలుగుగాక. ఈ అధ్యయనానికి అవసరమైన శక్తి సామర్ద్యములు మన ఇద్దరికీ లభించు గాక. మనం అధ్యయనం చేయు అంశము మనకు వెలుగుని ప్రసాదించు గాక. మన మధ్యలో ఎటువంటి విభేదాలు తలయెత్తకుండు గాక. అని యీ శాంతి మంత్రము యొక్క అర్థము.
ఆధ్యాత్మిక, ఆదిభౌతిక, ఆదిదైవిక భూమిక ల నుండి మనకు శాంతి కలుగు గాక.

గణేశ శ్లోకములు[మార్చు]

శుక్లాంబరధరం[మార్చు]

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే

అగజానన పద్మార్కం[మార్చు]

అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం
అనేక దం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే

శ్రీ వక్రతుండ మహాకాయ[మార్చు]

శ్రీ వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభ
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ (శుభ) కార్యేషు సర్వదా

గజాననం భూతగణాధి[మార్చు]

గజాననం భూతగణాధిసేవితం కపిత్థం, జంబు ఫలసార భక్షణం
ఉమాసుతం శోకవినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం

మూషికవాహన[మార్చు]

మూషికవాహన మోదకహస్త చామరకర్ణ విలంబిత సూత్ర
పార్వతి నందన మహేశ్వరపుత్ర విఘ్నవినాయక పాద నమస్తే

సరస్వతి శ్లోకములు[మార్చు]

సరస్వతి నమస్తుభ్యం[మార్చు]

సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా

పద్మపత్ర విశాలాక్షి[మార్చు]

పద్మపత్ర విశాలాక్షి పద్మకేసర వర్ణిని
నిత్యం పద్మాలయా దేవి సామాంపాతు సరస్వతి

గురు శ్లోకములు[మార్చు]

గురుర్ బ్రహ్మ[మార్చు]

గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరః
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవేనమః

లక్ష్మీదేవి శ్లోకం[మార్చు]

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం
దాసీభూత సమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం
శ్రీమన్మంద కటాక్షలబ్ధ విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం

దేవి/దుర్గా శ్లోకం[మార్చు]

సర్వమంగళ మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే
శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే

ఓంకార మంత్రం[మార్చు]

ఓంకారం బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః
కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమోనమః

గాయత్రి మంత్రం[మార్చు]

ఓం భూర్ భువస్వహ తత్స వితుర్వరేణ్యం
భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోన: ప్రచోదయాత్!!

శ్రీరామ శ్లోకములు[మార్చు]

శ్రీరామ రామ రామేతి[మార్చు]

శ్రీరామ రామ రామేతి రమేరామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే
(మూడు సార్లు జపించాలి)
శ్రీ-రామనామ వరాననే ఓం నమః ఇతి

శ్రీ రాఘవం[మార్చు]

శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజ మప్రమేయం
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం
ఆజానుబాహుం అరవింద దళాయతాక్షం
రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి

ఆపదామప హత్తారం[మార్చు]

ఆపదామప హత్తారం దాతారం సర్వ సంపదః
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం

శ్రీకృష్ణ శ్లోకములు[మార్చు]

వసుదేవసుతం దేవం[మార్చు]

వసుదేవసుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనం
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం

విష్ణు శ్లోకములు[మార్చు]

శాంతాకారం భుజగ[మార్చు]

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వ లోకైకనాథం

వనమాలీ గదీశార్‌ఙ్గీ[మార్చు]

వనమాలీ గదీశార్‌ఙ్గీ శంఖీ చక్రీచ నందకి
శ్రీమన్నారాయణో విష్ణుర్ వాసుదేవోభి రక్షతు
(మూడు సార్లు జపించాలి)
శ్రీ-వాసుదేవోభి రక్షతు ఓం నమ:ఇతి

హనుమాన్ శ్లోకములు[మార్చు]

మనోజవం మారుత[మార్చు]

మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాంవరిష్టం
వాతాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి

యత్ర యత్ర రఘునాథ[మార్చు]

యత్రయత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం
భాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం

మహామృత్యుంజయ మంత్రం[మార్చు]

ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ ముక్షీయ మామృతాత్
(మూడుసార్లు గాని, మూడుకి రెట్టింపుసార్లు గాని పఠించాలి)

శ్రీవేంకటేశ్వర శ్లోకము[మార్చు]

వినా వేంకటేశం ననాథో ననాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి
హరే వేంకటేశం ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేంకటేశం ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ

శ్రీ శ్రీ శ్రీ విరాట్ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి మంత్రం[మార్చు]

ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం శివాయ బ్రహ్మణే నమ:

(12000 సార్లు స్మరించినచో శ్రీ శ్రీ శ్రీ విరాట్ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు కలలో కనపడతారు అని కాలజ్ఞానం లో చెప్పబడినది.)

నవగ్రహ శ్లోకము[మార్చు]

ఆదిత్యాయ సోమాయ, మంగళాయ బుధాయచ
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః

తులసీ శ్లోకము[మార్చు]

యన్మూలే సర్వ తీర్థాణి యన్మధ్యే సర్వ దేవతాః
యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ తులసీం త్వాం నమామ్యహం

నామోచ్చరణ[మార్చు]

అసతోమా సద్గమయ
తమసోమా జ్యోతిర్గమయ
మృత్యోర్మా అమృతంగమయ
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః