శ్రీ హనుమాష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ హనుమదష్టకం


వీక్ష్యే కదా౭హం తరుణార్క సన్నిభమ్

దయామృతా ర్ద్రారుణ పంకజేక్షణం ।

ముఖం కపీంద్రస్య మృదుస్మితాంచితం

చిద్రత్నాంచిత గండలోజ్వలం (?)॥


కదా౭హ మారా దుపయాంత మద్భుత,

ప్రభావ మీశం జగతాం కపిప్రభుమ్।

సమీక్ష్య వేగాదభిగమ్య సంస్తువన్‌

జగామ సద్వాన్‌ (?) ప్రపతన్ పదాబ్జయోః ॥


కదా౭ఞ్జనాసూను పదాంబుజ ద్వయం

కఠోర సంసార భయ ప్రశామకమ్ ।

కరద్వయేన ప్రతిగృహ్య సాదరో

మదీయ మూర్థాన మలంకరోమ్యహమ్ ॥


కదా లుఠంతం స్వపదాబ్జయోర్ ముదా

హఠాత్ సముత్థాప్య హరీంద్రనాయకః।

మదీయ మూర్ధ్ని స్వకరాంబుజం శుభమ్

నిధాయ "మా భీ" రితి వీక్ష్యతే విభుః ॥


ప్రదీప్త కార్తస్వర శైలాభ భాస్వరమ్

ప్రభూత రక్షో గణదర్ప శిక్షకమ్ ।

వపుః కదా౭౭లింగ్య వరప్రదం సతాం

సువర్చలేశస్య సుఖీ భవా మ్యహమ్ ॥


ధన్యా: వాచః కపివర గుణస్తోత్ర పూతా కవీనాం

ధన్యో జంతు ర్జగతి హనుమత్పాదపూజా ప్రవీణ: ।

ధన్యా వాసా స్సతత హనుమత్పాద ముద్రాభిరామా

ధన్యం లోకే కపికుల మభూ దాంజనేయావతారాత్‌ ॥


జంతూనా మతిదుర్లభం మనుజతా తత్రా౭పి భూదేవతా

బ్రహ్మణ్యే౭పి చ వేదశాస్త్ర విషయా: ప్రజ్ఞాతతో దుర్లభా: ।

తత్రా౭ప్యుత్తమ దేవతా విషయినీ భక్తిర్ భవోద్భేదినీ

దుర్లభ్యా సుతరాం తథా౭పి హనుమత్పాదారవిందే రతిః ॥


అహం హనూమత్పదవాచ్చ (?) దైవమ్

భజామి సానంద మనోవిహంగమ్

తదన్య దైవం న కదా౭పి దైవమ్

బ్రహ్మాది భూయో౭పి న ఫాలనేత్రమ్ ।


యశ్చా౭ష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాత రుత్థాయ మానవః

పఠే దనన్యయా భక్త్యా సర్వాన్ కామా నవాప్నుయాత్‌ || ॥


ఇతి శ్రీ హనుమదష్టకమ్