శ్రీ సూర్యాష్టోత్తరశతనామావళి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 • ఓం సూర్యాయ నమ:
 • ఓం ఆర్యమ్ణే నమ:
 • ఓం భగాయ నమ:
 • ఓం వివశ్వతే నమ:
 • ఓం దీప్తాంశ్వయాయ నమ:
 • ఓం శుచయే నమ:
 • ఓం త్వష్టే నమ:
 • ఓం పుష్ణే నమ:
 • ఓం ఆర్కాయ నమ:
 • ఓం సవితే నమ:
 • ఓం రవయే నమ:
 • ఓం గభస్థే నమ:
 • ఓం అజాయ నమ:
 • ఓం కాలాయ నమ:
 • ఓం మృత్యవే నమ:
 • ఓం ధాత్రే నమ:
 • ఓం ప్రభాకరాయ నమ:
 • ఓం పృధిన్యై నమ:
 • ఓం అభ్యో నమ:
 • ఓం తేజవే నమ:
 • ఓం వాయవే నమ:
 • ఓం ఖగాయ నమ:
 • ఓం పరాయణాయ నమ:
 • ఓం సోమాయ నమ:
 • ఓం బృహస్పతాయ నమ:
 • ఓం శుక్రాయ నమ:
 • ఓం బుధాయ నమ:
 • ఓం అంగారకాయ నమ:
 • ఓం ఇంద్రాయ నమ:
 • ఓం ముహూర్తాయ నమ:
 • ఓం పక్షాయ నమ:
 • ఓం మాసాయ నమ:
 • ఓం ౠతువే నమ:
 • ఓం సంవత్సరాయ నమ:
 • ఓం అశ్వస్థాయ నమ:
 • ఓం శౌరయే నమ:
 • ఓం శనైశ్చరాయ నమ:
 • ఓం బ్రహ్మణే నమ:
 • ఓం విష్ణాయ నమ:
 • ఓం రుద్రాయ నమ:
 • ఓం స్కందాయ నమ:
 • ఓం వైశ్రవణాయ నమ:
 • ఓం యమాయ నమ:
 • ఓం వైద్యుతాయ నమ:
 • ఓం జఠరాయ నమ:
 • ఓం అగ్నయే నమ:
 • ఓం ఐంధనాయ నమ:
 • ఓం తేజసామృతాయ నమ:
 • ఓం ధర్మధ్వజాయ నమ:
 • ఓం వేదకర్త్రే నమ:
 • ఓం వేదాంగాయ నమ:
 • ఓం వేదవాహనాయ నమ:
 • ఓం కృతాయ నమ:
 • ఓం త్రేతాయ నమ:
 • ఓం ద్వాపరాయ నమ:
 • ఓం కలాయే నమ:
 • ఓం సర్వా,అరాశ్రయాయ నమ:
 • ఓం కలాయ నమ:
 • ఓం కామదాయ నమ:
 • ఓం సర్వతోముఖాయ నమ:
 • ఓం జయాయ నమ:
 • ఓం విశాలాయ నమ:
 • ఓం వరదాయ నమ:
 • ఓం శీఘ్రాయ నమ:
 • ఓం ప్రాణధారణాయ నమ:
 • ఓం కాలచక్రాయ నమ:
 • ఓం విభావసనే నమ:
 • ఓం పురుషాయ నమ:
 • ఓం శాశ్వతాయ నమ:
 • ఓం యోగినే నమ:
 • ఓం వ్యక్తావ్యక్తాయ నమ:
 • ఓం సనాతనాయ నమ:
 • ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమ:
 • ఓం సురాధ్యక్షాయ నమ:
 • ఓం విశ్వకర్మణే నమ:
 • ఓం తమోనుదాయ నమ:
 • ఓం వరుణనే నమ:
 • ఓం సాగరాయ నమ:
 • ఓం జీమూతాయ నమ:
 • ఓం అరిఘ్నే నమ:
 • ఓం భూతాశ్రయాయ నమ:
 • ఓం భూతపతయే నమ:
 • ఓం సర్వభూత నిషేవితాయనమ:
 • ఓం మణయే నమ:
 • ఓం సువర్ణాయ నమ:
 • ఓం భూతదయే నమ:
 • ఓం ధన్వంతరయే నమ:
 • ఓం ధూమకేతువే నమ:
 • ఓం ఆదిదేవతే నమ:
 • ఓం అదితేస్సుతాయ నమ:
 • ఓం ద్వాదశాత్మా నమ:
 • ఓం అరవిందాక్షాయ నమ:
 • ఓం పిత్రే నమ:
 • ఓం పప్రితామహాయ నమ:
 • ఓం స్వర్గద్వారాయ నమ:
 • ఓం ప్రజాద్వారాయ నమ:
 • ఓం మోక్షద్వారాయ నమ:
 • ఓం త్రివిష్టపాయ నమ:
 • ఓం జీకర్త్రే నమ:
 • ఓం విశ్వాత్మనే నమ:
 • ఓం విశ్వాతోముఖాయ నమ:
 • ఓం చరాచరాత్మనే నమ:
 • ఓం సూక్ష్మాత్మనే నమ:
 • ఓం మైత్రేయాయ నమ:
 • ఓం కరుణార్చితాయ నమ:
 • సూర్యనారాయణాయ నమ: