శ్రీ సూక్తము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్|

చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదోమ ఆవహ||


తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీ మనపగామినీమ్|

యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్||


అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీమ్|

శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీ జుషతామ్||


కాం సోస్మి తాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్|

పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం త్వామిహోపహ్వయే శ్రియమ్||


చన్ద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీశ్రియం లోకేదేవజుష్టాముదారామ్|

తాం పద్మినీగ్మ్ శరక్షమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే||


ఆదిత్యవర్ణే తపసో ధి జాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షో థ బిల్వ:|

తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీ:||


ఉపైతు మాం దేవసఖ: కీర్తిశ్చ మణినా సహ|

ప్రాదుర్భూతో స్మి రాష్ట్రే స్మి కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే||


క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నా శయామ్యహమ్|

అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వానిర్ణుదమే గృహాత్||


గన్ధద్వారాం దురాధర్షాన్ని త్యపుష్టాం కరీషిణీమ్|

ఈశ్వరీగ్మ్ సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్||


మనస: కామమాకూతిం వాచస్సత్యమశీమహి|

పశూనాగ్మ్ రూపమన్న స్య మయి శ్రీశ్శ్రయతాం యశ:||


కర్దమేన ప్రజా భూతామయి సంభవ కర్దమ|

శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్||


ఆప: స్రుజన్తు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వసమే గృహే|

ని చ దేవీం మాతరగ్మ్ శ్రియం వాసయ మే కులే||


ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీమ్|

చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ||


ఆర్ద్రాం య:కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్|

సూర్యం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మా ఆవహ||


తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్|

యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యో శ్వాన్విన్దేయం పురుషానహమ్||


పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మ దళాయతాక్షి|

విశ్వప్రియే విష్ణుమనో నుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ||


శ్రియై జాత: శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వయో జనితృభ్యో దధాతు|

శ్రియం వసానా అమృతత్వమాయ భజన్తి సద్యస్సవిధా వితద్యూ||


శ్రియ ఏవైనం తత్ చ్ఛ్రి యామా దధాతి|

సన్తతమృచా వషట్ కృత్యం సంధత్తం సన్ధీయతే ప్రజయా పశుభి:||


య ఏవం వేద||


ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి|

తన్నో లక్ష్మీ: ప్రచోదయాత్||


హరి: ఓం