శ్రీ సరస్వతి స్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రచన: అగస్త్య ఋశి

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా

యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా |

యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా

సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || 1 ||


దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా

హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ |

భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాౙ్సమానా

సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || 2 ||


సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా |

విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా || 3 ||

సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా |

ఘనస్తనీ కమలవిలోలలోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ || 4 ||


సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి |

విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా || 5 ||

సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వదేవి నమో నమః |

శాంతరూపే శశిధరే సర్వయోగే నమో నమః || 6 ||


నిత్యానందే నిరాధారే నిష్కళాయై నమో నమః |

విద్యాధరే విశాలాక్షి శుద్ధఙ్ఞానే నమో నమః || 7 ||

శుద్ధస్ఫటికరూపాయై సూక్ష్మరూపే నమో నమః |

శబ్దబ్రహ్మి చతుర్హస్తే సర్వసిద్ధ్యై నమో నమః || 8 ||


ముక్తాలంకృత సర్వాంగ్యై మూలాధారే నమో నమః |

మూలమంత్రస్వరూపాయై మూలశక్త్యై నమో నమః || 9 ||

మనోన్మని మహాభోగే వాగీశ్వరి నమో నమః |

వాగ్మ్యై వరదహస్తాయై వరదాయై నమో నమః || 10 ||


వేదాయై వేదరూపాయై వేదాంతాయై నమో నమః |

గుణదోషవివర్జిన్యై గుణదీప్త్యై నమో నమః || 11 ||

సర్వఙ్ఞానే సదానందే సర్వరూపే నమో నమః |

సంపన్నాయై కుమార్యై చ సర్వఙ్ఞే తే నమో నమః || 12 ||


యోగానార్య ఉమాదేవ్యై యోగానందే నమో నమః |

దివ్యఙ్ఞాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః || 13 ||

అర్ధచంద్రజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః |

చంద్రాదిత్యజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః || 14 ||


అణురూపే మహారూపే విశ్వరూపే నమో నమః |

అణిమాద్యష్టసిద్ధాయై ఆనందాయై నమో నమః || 15 ||

ఙ్ఞాన విఙ్ఞాన రూపాయై ఙ్ఞానమూర్తే నమో నమః |

నానాశాస్త్ర స్వరూపాయై నానారూపే నమో నమః || 16 ||


పద్మజా పద్మవంశా చ పద్మరూపే నమో నమః |

పరమేష్ఠ్యై పరామూర్త్యై నమస్తే పాపనాశినీ || 17 ||

మహాదేవ్యై మహాకాళ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః |

బ్రహ్మవిష్ణుశివాయై చ బ్రహ్మనార్యై నమో నమః || 18 ||


కమలాకరపుష్పా చ కామరూపే నమో నమః |

కపాలికర్మదీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః || 19 ||

సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాత్సిద్ధిరుచ్యతే |

చోరవ్యాఘ్రభయం నాస్తి పఠతాం శృణ్వతామపి || 20 ||


ఇత్థం సరస్వతీ స్తోత్రమగస్త్యముని వాచకమ్ |

సర్వసిద్ధికరం నౄణాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || 21 ||