శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నారాయణం పరంబ్రహ్మ సర్వకారణకారకం|
ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ||

సహస్రశీర్షాపురుషో వేంకటేశం శ్శిరో వతు|
ప్రాణేశ: ప్రాణనిలయ: ప్రాణం రక్షతు మే హరిం:||

ఆకాశరాట్ సుతానాధ ఆత్మానం మే సదావతు|
దేవదేవోత్తమ: పాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వర:||

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజాని రీశ్వర:|
పాలయే న్మామకం కర్మసాఫల్యం న: ప్రయచ్చతు||

య ఏతద్వజ్రకవచ మభేద్యం వేంకటేశితు:|
సాయం ప్రాత: పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయ:||