శ్రీ లలితాసహస్రనామ స్తోత్రమహత్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇత్యేతన్నామ సాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ ||

రహస్యానాం రహస్యంచ లలితా ప్రీతిదాయకం || 1

సర్వాపమృత్యుశమనం కాలమృత్యు నివారణం ||

సర్వజ్వరాత్రి శమనం దీర్ఘాయుష్య ప్రదాయకం || 2

అనేన సదృశ్యం స్తోత్రం నభూతం నభవిష్యతి ||

సర్వరోగ ప్రశమనం సర్వసంపత్ప్రవర్ధనం ||3

పుత్రప్రద మపుత్రాణాం పురుషార్ధ ప్రదాయకం ||

ఇదం విశేషా చ్చ్రీదేవ్యాః స్తోత్రం ప్రోతి దాయకం || 4

జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన లలితోపాస్తి తత్పరః ||

ప్రాతస్నాత్వా విథానేన సంధ్యాకర్మ సమాప్య చ ||5

పూజాగృహం తతోగత్వా చక్రరాజం సమర్చయేత్

విద్యాం జపే సహస్రంవా త్రిశతం శతమేమవా || 6

రహస్యనామసాహస్ర మిదం పశ్చాతద్వే న్నరః ||

జన్మమద్యే సకృచ్చాపి య ఏత త్పఠతే సుథీః ||7

తస్య పుణ్యఫలం వక్ష్యే శ్రుణు త్వం కుంభసంభవః ||

గంగానది సర్వతీర్థేషు యస్నాయా త్కోటి జన్మసు ||8

కోటిలింగ ప్రతిష్ఠాంచ యఃకుర్యా దవిముక్తకే ||

కురుక్షేత్రతు యోదద్యా కోటి వారం రవిగ్రహే ||9

కోటి సువర్ణ భారాణాం శ్రోతియేష్ ద్విజన్మసు ||

యః కోటింగుణితం హయమేధానా మహరే ద్గాంగరోదసి ||10

అచరే త్కూపకోటీ ర్యో నిర్జలే మరుభూతలే ||

దుర్బిక్షే యః ప్రతిదినం బ్రాహ్మణ భోజనం || 11

శ్రద్దయా పర్యా కుర్యా త్సహస్రపరివత్సరాన్ ||

తత్పుణ్యం కోటిగుణితం భవేత్పుణ్య మనుత్తమం ||12

రహస్యనామ సాహస్రే నామ్నేప్యేకస్య కీర్తినాత్ ||

రహస్యనామ సాహస్రే నామైకమపి యః పఠేత్ ||13

తస్యపాపాని నశ్యంతి మహాంత్యపి నసంశయః ||

నిత్యకర్మా ననుష్టానా న్నిషిద్దకరణా దపి ||14

యత్సాపం జయతే పుంసాం తత్సర్వం నశ్యతి ధ్రువం ||

బహునా త్రకి ముక్తేన శ్రుణుత్వం కలశీనుత || 15

అత్రైక నామ్నే యాశక్తిః పాతకానాం నివర్తనే ||

తన్నివత్యమఘం కర్తుం నాలం లోకాశ్చతుర్ధశ ||16

యస్యక్త్యానామ సాహస్రం పాపభీతి మభీప్సతి ||

సహి శీత నివృత్యర్ధం హిమశైలం నిషేవతే || 17

భక్తో యః కీర్తియేన్నిత్య మిదం నామసహస్రకం ||

తస్మై శ్రీలలితాదేవీ ప్రీతా భిష్టం ప్రయచ్చతి ||18

అకీర్తయ న్నిదంస్తోత్రం కథం భక్తో భవిష్యతి ||

నిత్యం సంకీర్త నాశక్తః కీర్తయే తత్పుణ్యవాసరే ||19

సంక్రౌంతౌ విషువేచైవ స్వజన్మ త్రితయేయనే ||

నవమ్యాం వా చతుర్ధశ్యాం సితాయాం శుక్రవాసరే ||20

కీర్తయే న్నామసాహస్రం పౌర్ణమాస్యాం విశేషతః ||

పౌర్ణమాస్యాంచంద్రబింబే ధ్వాతా శ్రీలలితాంబికాం ||21

పంచోపచారై స్సంపూజ్య పఠేన్నామ సహస్రకం ||

సర్వేరోగాః ప్రణశ్యంతి దీర్గాయుష్యం చ విదంతి || 22

అయం ఆయుష్యరోనామ ప్రయోగః కల్పచోదిత ||

జ్వరార్తం శిరసి స్పృష్ట్యా పఠేన్నామ సహస్రకం ||23

తత్ క్షణా త్ప్రశయంయాతి శిరోబాధా జ్వరోపిచ ||

సర్వవ్యాధి నివృత్తత్వం స్పృష్ట్యాభస్మ జపేదిదం || 24

తద్బస్మధారణాదేవ నశ్యంతి వ్యాధయః క్షణాత్ ||

జలం సమ్మంత్రస్య కుంభస్థం నామసాహస్రతో మునే ||25

అభిషించే ద్గ్రహగ్రహస్తాన్ గ్రహానశ్యంతి తత్ క్షణాత్ ||

సుధాసాగరమద్యస్థాః ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికాం ||26

యః పఠే న్నామ సాహస్రం విషంతస్య వినశ్యతి ||

వంధ్యానాం పుత్రలాభాయా నామసహస్ర మంత్రితం || 27

నవనీతం ప్రదద్యాత్తు పుత్రలాభోభవే ద్ధ్రువం ||

దేవ్యాః పాశేన సంబద్ధా మాకృష్ణా మంకుశేన చ ||28

ధ్యాత్వా భీష్టాం స్త్రియంరాత్రౌ జపేన్నామ సహస్రకం ||

ఆయాతి స్వసమీపం సా యద్య ప్యంతఃపురం గతా ||29

రాజాకర్షణ కామేశ్చ ద్రాజావసధ దిజ్నుంఖః||

త్రిరాత్రం యః పఠతే దేతత శ్రీదేవీ ధ్యాన తత్పరః ||30

సరాజా పార్వవశ్యేన తురంగవా మతంగజం ||

ఆరుహ్యాయాతి నికటం దాసవ త్ప్రణిపత్య చ ||31

తస్మై రాజ్యం చ కోశం చ దదాత్యత్యేవ వశంగతః ||

రహస్య నామ సాహస్రం యఃకీర్తియతి నిత్యశః || 32

తన్ము ఖాలోక మాత్రేణ ముహ్యే ల్లోకత్రయం మునే ||

యస్తిదం నామసాహస్రం సకృత్పఠతి భక్తిమాన్ || 33

తస్య యే శత్రవ స్తేషాం నిహంతి శరభేశ్వరః ||

యోవా భిచారం కురుతే నామసాహస్ర పాఠకే || 34

నిర్వర్త్యతత్ర్కియాంహన్యాత్తంవై ప్రత్యంగిరాస్వయం ||

యే క్రూరదృష్ట్యా వీక్షంతే నామసాహస్ర పాఠకం || 35

తా నందాన్ కురుతే క్షిప్రం స్వయం మార్తాండభైరవం ||

ధనం యో హరతే చోరై నామసాహస్ర జాపినః || 36

యత్రయత్ర స్థితంవాపి క్షేత్రపాలో నిహంతిచం ||

విద్యాసు కురుతే వాదం యోవిద్యా న్నామజాపినా ||37

తస్య వాక్‍స్థంభనం సద్యః కరోతి నకులేశ్వరి ||

యో రాజా కురుతే వైరం నామసాహస్రజాపినా ||38

చతురంగబలం తస్య దండినీ సంహరేత్స్వయం ||

యః పఠే న్నామసాహస్రం షన్మాసే భక్తి సంయుతః ||39

లక్ష్మీ చాంచల్యరహితా సదా తిష్టతి తద్గృహే ||

మాసమేకం ప్రతిదినం త్రివారం త్రివేరం యః పఠేన్నరః ||40

భారతీ తస్య జిహ్వాగ్రే రంగే నృత్యతి నిత్యశః ||

యస్త్వేకవారం పఠతి పక్షమాత్ర మతంద్రితః || 41

ముహ్యంతికామవశగా మృగ్యాక్ష్య స్తస్యవీక్షనాత్ ||

యఃపఠే న్నామసాహస్రం జన్మమధ్యే సకృన్నర ||42

తదృష్టిగోచరా స్సర్వే ముచ్యంతే సర్వ కిల్బిషై ||

యేవేత్తి నామసాహస్రం తస్మైదేయం ద్విజన్మవే ||43

అన్నం వస్త్రం ధనం ధాన్యం నాన్యేభ్యస్తు కదాచన ||

శ్రీమంత్రరాజం యేవేత్తి శ్రీచక్రం య స్సమర్చతి ||44

యఃకీర్తయతి నామాని తం సత్పాత్రం విదుర్బుధా ||

తస్మైదేయం ప్రయత్నేన శ్రీదేవీ ప్రియమిమిచ్చతా ||45

నకీర్తియతి నామాని తం సత్పాత్రం విదుర్భుదాః ||

పశుతుల్య స్సవిజ్నేయ స్తస్మై దత్తం నిరర్ధకం ||46

పరీక్ష్య విద్యా విదుష స్తేభ్యో దద్యా ద్విచక్షణః ||

శ్రీమంత్రరాజ సదృశో యధామంత్రో న విద్యతే ||47

దేవతా లలితా తుల్యా యథానాస్తి ఘటోద్భవ ||

రహస్య నామసాహస్ర తుల్యానాస్తి తథాస్తుతిః ||48

లిఖిత్యా పుస్తకే యస్తు నామసాహస్ర ముత్తమం ||

సమద్చయే త్సదాభక్త్యా తస్య తుష్యతి సుందరీ || 49

బహునా త్ర కిముక్తేనా శ్రుణుత్వం కుంభసంభవ ||

నానేన సదృశ్యం స్తోత్రం సర్వ తంత్రేషు విద్యతే ||50

తస్మా దుపాసకో నిత్యం కీర్తయే దిదమాదరాత్ ||

ఏతన్నా మసహస్త్రైసు శ్రీచక్లక్రం యో ర్చయేత్ సకృత్ ||51

పద్మైర్వా తులసీపత్రైః కల్హారై ర్వా కదంబకైః ||

చంపకై ర్జాతి కుసుమైర్మల్లికా కరవీరకైః ||52

ఉత్పలైర్బిల్వపత్రైర్వా కుంద కేసర పాటలైః ||

అన్యై స్సుగంధి కుసుమైః కేతకీ మాధవీ ముఖైః ||53

తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం న శక్నోతి మహేశ్వరః ||

సావేత్తి లలితాదేవీ స్వచక్రార్చనజం ఫలం ||54

అన్యే కథం విజానీయుః బ్రహ్మాద్యాః స్వల్ప మేథసః ||

ప్రతిమాసం పౌర్ణమాస్యా మేభిర్నామ సహస్రకైః ||55

రాత్రౌ య శ్చక్రరాజ్యస్థా మర్చయే త్పరదేవతాం ||

స ఏవ లలితారూప స్తద్రూపా లలితా స్వయం ||57

అర్చయ న్నామ సాహస్రైస్తస్యముక్తిః కరే స్థితా ||

యస్తు నామసహస్రేణ శుక్రవారే సమర్చయేత్ ||58

చక్రరాజే మహాదేవీం తస్య పుణ్యఫలం శ్రుణు ||

సర్వాంకామా నవాప్నోతి సర్వసౌభాగ్య సంయుతః ||59

పుత్రపౌత్రాది సంయుక్తో భుక్త్వాభోగన్యథేప్సితాన్ ||

అంతే శ్రీలలితాదేవ్యా స్సాయుజ్య మతి దుర్లభం ||60

ప్రార్ధనీయం శివాద్యైశ్చ ప్రాప్నోత్యేవ న సంశయంయః ||

యస్సహస్రం బ్రాహ్మణానా మేభిర్నామ సహస్రకైః ||61

సమర్చ్య భోజయే ద్భక్త్యా పాయసాపూప షడ్రసైః ||

తస్మైప్రీణాతి లలితా స్వసాంరాజ్యం ప్రయచ్చతి ||62

న తస్య దుర్లభం వస్తు త్రిషులోకేషు విద్యతే ||

నిష్కామః కీర్తయే ద్యస్తు నామసాహస్రముత్తమం ||63

బ్రహ్మజ్నాన మవాప్నోతి యేనముచ్యేత బంధనాత్ ||

దనార్ధీ ధన మ్మాప్నోతి యశో ర్ధీ చాప్నుయా దశ్యః ||64

విధ్యార్ధీ చాప్నుయా ద్విద్యాం నామసాహస్రకీర్తనాత్ ||

నానేన సదృశం స్తోత్రం భోగమోక్షప్రదం మునే ||65

కీత్రనీయ మిదం తస్మా ద్భోగమోక్షార్ధిభి ర్నరైః ||

చతురాశ్రమ నిష్ఠైశ్చ కీర్తనీయ మిదం సదా ||66

స్వధర్మ సమనుష్టాన వైకల్య పరిపూర్తయే ||

కలౌ పాపైక బహుళే ధర్మానుష్ఠాన వర్జితే ||67

నామ సంకీర్తనం ముక్త్యా నౄణాం నాన్యత్పరాణ్యం ||

లౌకికాద్వచనా న్ముఖ్యం విష్ణునామానుకీర్తనం ||68

విష్ణునామ సహస్రాచ్చ శివనామైక ముత్తమం ||

శివనామ సహస్రాచ్చ దేవనామైక ముత్తమం ||69

దేవినామ సహస్రాణి కోటిశ స్సంతి కుంభజ ||

తేషు ముఖ్యం దశవిధం నామసాహస్ర ముచ్యతే ||70

గంగా, భవానీ, గాయత్రీ, కాళీ, లక్ష్మీ, సరస్వతి,

రాజేశ్వరీ, బాలా, శ్యామలా, లలితా దశ ||71

రహస్యనామ సాహస్ర మిదం శస్తం దశస్వపి ||

తస్మాత త్కీర్తయే న్నిత్యం కలిదోష నివృత్తయే ||72

ముఖ్యం శ్రీమాతృనామేతి నజానంతి విమోహితాః ||

విష్ణు నామ పరాః కేచి చ్చివనామ పరాఃపరే ||73

న కశ్చిదపి లోకేషు లలితానామ తత్పరః ||

యైశ్చాన్య దేవతానామ కీర్తనం జన్మకోటిష్ ||74

తస్త్యవ భవతి శ్రద్ధా శ్రీదేవి నామ కీర్తనే ||

తస్త్యవ భవతి శ్రద్ధా శ్రీదేవి నామ కీర్తనే ||75

నామసాహస్ర పాఠశ్చ తథా చరమ జన్మని ||

యథై వావిరళాలోకే శ్రీవిద్యాచార వేదినః ||76

తథై వావిరళాలోకే నామసాహస్ర పాఠకాః ||

మంత్రరాజ జపశ్చైవ చక్రరాజార్చనం తథా || 77

రహస్యనామ పాఠశ్చ నాల్పస్య తపసః ఫలం ||

అపఠన్నామ సాహస్రం ప్రీణయే ద్యో మహేశ్వ్రీం ||78

న చక్షుషా వినా రూపం పశ్యే దేవ విమూఢ దీః ||

రహస్యనామ సాహస్రం త్యక్త్యాయః స్సిద్ధికాముకః || 79

సభోజనంవినా నూనం క్షున్నివృత్తి మభీప్సతి ||

యో భక్తో లలితాదేవ్యా స్సనిత్యం కీర్తయేదిదం ||80

నాన్యథా ప్రీయతే దేవీ కల్పకోటి శతైరపీ ||81

ఇతి తే కధితం స్తోత్రం రహస్యం కుంభ సంభవ ||

నా విద్యా వేదినే బ్రూయ న్నాభక్తాయ కదాచన ||82

యథైవగోప్యా శ్రీవిద్యా తథాగోప్యమిదం మునే ||

పశుతుల్యేషు న బ్రూయా జ్జ్నేషు స్తోత్ర ముత్తమం ||83

యోదదాతి విమూఢాత్మా శ్రీవిద్యా రహితాయచ ||

తస్మైకుహ్యతి యోగిన్య స్సో నమర్ధస్సుమహాన్‍స్మృతం ||84

రహస్య నామసాహస్రం తస్మా త్సంగోపయే దిదం ||

స్వాతంత్రేణ మయానోక్తం తవాపి కలశీ సుత ||85

లలితా ప్రేరణేనైవ మయోక్తం స్తోత్రముత్తమం ||

కీర్తయ త్వమిదం భక్త్యా కుంభయోనే నిరంతరం ||86

తేన తుష్టా మహాదేవీ తవాభీష్టం ప్రద్యాతి ||

ఇతుక్త్వా శ్రీహయగ్రీవ ద్యాక్తాం శ్రీ లలితాంభబికాం ||87

ఆనందమగ్న హృదయ స్సద్యః పులకితో భవత్ ||