శ్రీ లలితాష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

భగవతి శ్రీ లలితాష్టకమ్‌

నమోస్తుతే సరస్వతి త్రిశూల చక్రధారిణి

సితాంబరావృతే శుభే మృగేంద్ర పీఠ సంస్థితే

సువర్ణ బంధురాధరే సఝల్లరీ శిరోరుహే

సువర్ణ పద్మభూషితే నమోస్తుతే మహస్త్రశ్వరీ |


పితామహాదిభి ర్నుతే స్వకాంతి లుప్త చంద్రభే

సురత్న మాలయావృతే భవాబ్ది కష్ట హారిణి

తమాల హస్తమండితే తమాల ఫాలశోభితే

గిరా మగోచరే ఇళేనమోస్తుతే మహేశ్వరీ |


స్వభక్తి వత్సలే నఘే సదాపవర్గ భోగదే

దరిద్ర దుఃఖహారిణి త్రిలోక శంకరీశ్వరీ

భవాని భీమ అంబికే ప్రచండ తేజుజ్జ్వలే

భుజా కలాప మండితే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ |


ప్రసన్నభీతి నాసికే ప్రసూన మాల్య కంధరే

ధియస్తమో నివారికే విశుద్ధ బుద్ది కారికే

సురార్చి తాంఘ్రి పంకజే ప్రచండ విక్రమే క్షరే

విశాల పద్మలోచనే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ |


హతస్త్వయా సదైత్య ధూమ్రలోచనో యదారణే

తదా ప్రహాస వృష్టయ స్త్రివిష్ట పైస్సురైః కృతాః

నిరీక్ష్యతత్రతే ప్రభామలజ్జత ప్రభాకర

స్త్వయే దయాకరే ధ్రువే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ |


ననాదకేసరీ యదా చచాల మేదినీ తదా

జగామదైత్య నాయక స్ససేనయా ద్రుతం భియా

సకోప కంపద చ్చదే సచండ ముండఘాతికే

మృగేంద్ర నాద నాదితే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ |


సుచందనార్చతాలకే సితోష్ణ వారణాధరే

సశర్క రాననే వరే నిశుంభ శుంభ మర్ధిని

ప్రసీద చండికే అజేసమస్త దోష ఘాతికే

శుభామతి ప్రదే చలే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ |


త్వమేవ విశ్వధారిణీ త్వమేవ విశ్వకారిణీ

దినౌకసాం హితే రతాకరోతిదైత్య నాశనం

శతాక్షిరక్తదంతికే నమోస్తుతే మహేశ్వరి |


పఠంతియే సమాహితా ఇమంస్తవం సదానార

అనన్యభక్తి సంయుతా అహర్ముఖే సువాసరమ్‌

భవంతు తేతు పండితా స్సుపుత్ర ధాన్యసంయుతిః

కళతర భూతి సంయుతా ప్రజంతి చామృతం సుఖమ్‌ |