శ్రీ లక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 • ఓం నమ:
 • ఓం నమ:
 • ఓం నమ:
 • ఓం నమ:
 • ఓం ప్రకృత్యై నమ:
 • ఓం వికృత్యై నమ:
 • ఓం విద్యాయై నమ:
 • ఓం సర్వలోక హితప్రదాయై నమ:
 • ఓం శ్రధ్ధాయై నమ:
 • ఓం విభూత్యై నమ:
 • ఓం సురభ్యై నమ:
 • ఓం పరమాత్మికాయై నమ:
 • ఓం వాచ్యై నమ:
 • ఓం పద్మాలయాయ నమ:
 • ఓం పద్మాయ నమ:
 • ఓం శుచ్యై నమ:
 • ఓం స్వాహాయైనమ:
 • ఓం స్వధాయై నమ:
 • ఓం సుధాయై నమ:
 • ఓం ధన్యాయై నమ:
 • ఓం హిరణ్యై నమ:
 • ఓం లక్ష్మై నమ:
 • ఓం నిత్యపుష్టాయై నమ:
 • ఓం విభావైర్యాయ నమ:
 • ఓం ఆదిత్యై నమ:
 • ఓం దిత్యై నమ:
 • ఓం దీప్తై నమ:
 • ఓం వసుధాయై నమ:
 • ఓం వసుధారిణ్యై నమ:
 • ఓం కలాయై నమ:
 • ఓం కాంతాయై నమ:
 • ఓం క్రోధసముద్భవయై నమ:
 • ఓం అనుగ్రహపదాయై నమ:
 • ఓం బుధ్ధ్యై నమ:
 • ఓం అనఘాయై నమ:
 • ఓం హరివల్లభాయై నమ:
 • ఓం అశోకాయై నమ:
 • ఓం అమృతాయై నమ:
 • ఓం దీప్తాయై నమ:
 • ఓం లోకశోకవినాసిన్యై నమ:
 • ఓం ధర్మనిలయాయై నమ:
 • ఓం కరుణాయై నమ:
 • ఓం లోకమాత్రై నమ:
 • ఓం పద్మాయై నమ:
 • ఓం పద్మహస్థాయై నమ:
 • ఓం పద్మేక్షణాయై నమ:
 • ఓం పద్మసౌందర్యాయై నమ:
 • ఓం పద్మముఖియై నమ:
 • ఓం పద్మోద్భవయై నమ:
 • ఓం పద్మనాభప్రియై నమ:
 • ఓం రమాయై నమ:
 • ఓం పద్మమాలాధారియై నమ:
 • ఓం దేవ్యై నమ:
 • ఓం పద్మిన్యై నమ:
 • ఓం పద్మగంధాయై నమ:
 • ఓం పుణ్య మగంధిన్యై నమ:
 • ఓం సుప్రసనాయై నమ:
 • ఓం ప్రసాదాభముఖియై నమ:
 • ఓం ప్రభాయై నమ:
 • ఓం చంద్రవదనాయై నమ:
 • ఓం చంద్రాయై నమ:
 • ఓం చంద్రసహోదరియై నమ:
 • ఓం చతుర్భుజాయై నమ:
 • ఓం చంద్రరూపాయై నమ:
 • ఓం ఇందిరాయై నమ:
 • ఓం ఇందుశీతలాయై నమ:
 • ఓం ఆహ్లాదజన్యై నమ:
 • ఓం పుష్ట్యై నమ:
 • ఓం శివాయై నమ:
 • ఓం శివకర్యై నమ:
 • ఓం సత్యాయై నమ:
 • ఓం విమలై నమ:
 • ఓం విఅస్వజన్యై నమ:
 • ఓం పుష్ట్యై నమ:
 • ఓం దారిద్యనాశిన్యై నమ:
 • ఓం ప్రీతి పుష్కరిణ్యై నమ:
 • ఓం శాంత్యై నమ:
 • ఓం శ్వేతమాలాధార్యై నమ:
 • ఓం శ్రియై నమ:
 • ఓం భాస్కరాయై నమ:
 • ఓం బిల్వనిలయాయై నమ:
 • ఓం వరారోహాయై నమ:
 • ఓం యశసిన్యై నమ:
 • ఓం వసుంధరాయై నమ:
 • ఓం ఉదరాంగాయై నమ:
 • ఓం హరిణ్యై నమ:
 • ఓం హేమమాలిన్యై నమ:
 • ఓం ధనధాన్యకర్తాయై నమ:
 • ఓం సిధ్ధ్యై నమ:
 • ఓం త్రైణసౌమ్యాయై నమ:
 • ఓం శుభప్రదాయై నమ:
 • ఓం నృపవేశ్మగతాయై నమ:
 • ఓం వరల़క్ష్మ్యాయై నమ:
 • ఓం వసుప్రదాయై నమ:
 • ఓం శభాయై నమ:
 • ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమ:
 • ఓం సముద్రతనయాయై నమ:
 • ఓం జయాయై నమ:
 • ఓం మంగళాయై నమ:
 • ఓం దేవ్యై నమ:
 • ఓం విష్ణు వక్షస్థల స్థితాయై నమ:
 • ఓం విష్ణుపత్న్యై నమ:
 • ఓం ప్రసన్నక్షిణ్యై నమ:
 • ఓం నారాయణసమాశ్రితాయై నమ:
 • ఓం దారిద్యధ్వంశిన్యై నమ:
 • ఓం సర్వోద్రవనివారిణ్యై నమ:
 • ఓం నవదుర్గాయై నమ:
 • ఓం మహాకాళ్యై నమ:
 • ఓం బ్రహ్మవిష్ణుసమాన్యై నమ:
 • ఓం త్రికాలజ్నాన సంపన్నయై నమ:
 • ఓం భువనేశ్వరియై నమ: