శ్రీ మంగళగౌర్యష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టకం

శివోమాపరమాశక్తి రనంతా నిష్కళా మలా

శాంతామహేశ్వరీ నిత్యాశాశ్వతీ పరమా క్షరా 1


అచింత్యాకేవలా నందా శివాత్మా పరమాత్మికా

అనాది రవ్యయా శుద్ధా సర్వత్మా సర్వగా చలా 2


ఏకానేక విభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా

మహామహేశ్వరీ సత్యామహాదేవీ నిరంజనా 3


కాష్ఠా సర్వాంతరస్థా చ చిచ్చక్తి రతిలాలసా

తారా సర్వాత్మికా విద్‌ఆయ జ్యోతిరూపా మృతాక్షరా 4


శాంతిః ప్రతిష్ఠా సర్వేషాంనివృత్తి రమృతప్రదా

వ్యోమమూర్తి ర్వ్యోమమయా ద్యోమాధారాచ్యుతా మరా 5


అనాది నిధనా మోఘా కారణాత్మా నిరాకులా

ఋతప్రధమ మజా నీతిరమృతాత్మాత్మ సంశ్రయా 6


ప్రాణేశ్వరీ ప్రియతమా మహామహిషఘాతినీ

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ 7


సర్వశక్తి ర్నిరాకారా జ్యోత్స్నా ద్యౌర్మహిమాసదా

సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూత మహేశ్వరీ 8