శ్రీ భ్రమరాంబికాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రవిసుధాకర వహ్నిలోచన రత్న కుండల భూషిణీ ||

ప్రవిమలంబుగ మమ్ము నేలిన భక్త జన చింతామణీ ||

అవని జనులకు కొంగుబంగారైన దైవశిఖామణి ||

శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీగిరీ బ్రమరాంబికా ||1

కలియుగంబున మానవులకు కల్పతరువై యుండవా ||

వెలయు శ్రీగిరి శిఖరమందున విభవమై విలసిల్లవా ||

ఆలసింపక భక్తవరులకు అమర సంపద లీయవా ||

జిలుగు కుంకుమ కాంతిరేఖల శ్రీగిరీ భ్రమరాంబికా ||2

అంగవంగ కళింగ కాశ్మీరాంధ్ర దేశములందునన్ ||

పొంగుచును వరహాల కొంకణ భూములయందునన్ ||

రంగుగా కర్ణాట మగధ మరాట దేశములందునన్ ||

శృంఖలా దేశమున వెలసిన శ్రీగిరీ భ్రమరాంబికా ||3

అక్షయంబుగ కాశిలోపల అన్నపూర్ణభవానివై ||

సాక్షిగణపతి గన్నతల్లివి శ్రీగిరీ బ్రహ్మరాంబికా ||

మోక్షమొసగెడి కనకదుర్గవు మూలకారణశక్తివి ||

శిక్షజేతువు ఘోరభవముల శ్రీగిరీ భ్రమరాంబికా || 4

ఉగ్రలోచన వరవధూమణి యొప్పుగల్గిన భామినీ ||

విగ్రహంబుల కెల్ల ఘనమై వెలయు శోభన కారిణి ||

అగ్రపీఠమునందు వెలసిన ఆగమార్ధ విచారిణీ ||

శీఘ్రమే కని వరము లిత్తువు శ్రీగిరీభ్రమరాంబికా ||5

నిగమగోచర నీలకుండలి నిర్మలాంగి నిరంజని ||

మిగుల చిక్కని పుష్పకోమలి మీననేత్ర దయానిధీ ||

జగతిలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన చంద్రముః సీమంతినీ ||

చిగురుటాకులవంటి పెదవుల శ్రీగిరీ భ్రమరాంబికా ||6

సోమశేఖర పల్లవాధరి సుందరీమణి ధీమణీ ||

కోమలాంగి కృపాపయోనిధి కుటిలకుంతల యోగినీ ||

నామనంబున బాయకుండుము నగకులేశుని నందినీ ||

సీమలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీగిరీ భ్రమరాంబికా ||7

భూతనాధుని వామభాగము పొందుగా చేకొంటివి ||

ఖ్యాతిగను శ్రీశైలమందు ప్రకాశముగ నెలకొంటివి ||

పాతకంబుల బారద్రోలుచు భక్తులను చేకొంటివి ||

శ్వేతగిరిపై నుండి వెలసిన శ్రీగిరీ భ్రమరాంబికా ||8

తరుణి శ్రీగిరి మల్లిఖార్జున దైవరాయుని భామినీ ||

కరుణతో మమ్మేలుమెప్పుడు శ్రీగిరీ భ్రమరాంభికా ||

వరుసతో నీయష్టకంబును వ్రాసి చదివిన వారికిన్ ||

సిరులనిచ్చెదవెల్లకాలము శ్రీగిరీ భ్రమరాంబికా ||9