శ్రీ భ్రమరాంబాష్టకమ్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రవిసుధాకర వహ్నలోచన రత్నకుండల భూషిణీ
ప్రవిమలంబుగ మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణీ
అవనిజనులకు కొంగు బంగారైన దైవశిఖామణీ
శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా

కలియుగంబున మానవులకును కల్పతరువై యుండవా
వెలయగను శ్రీశిఖరమందున విభవమై విలసిల్లవా
ఆలసింపక భక్తవరులకు అష్టసంపదలీయవా
జిలుగు కుంకుమ కాంతి రేఖల శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా

అంగవంగ కళింగ కాశ్మీరాంధ్ర దేశములుందునన్
పొంగుచును వరహాట కొంకణ పుణ్యభూములయందునన్
రంగుగా కర్ణాటనాట మారాటదేశములుందునన్
శృంగిణీదేశముల వెలసిన శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా

అక్షయంబుగ కాశిలోపల అన్నపూర్ణభవానివై
సాక్షిగణపతి గన్నతల్లివి సద్గుణావతి శాంభవీ
మోక్షమొసగెడు కనకదుర్గవు మూలకారణశక్తివీ
శిక్షజేతువు ఘోరభవముల శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా

ఉగ్రలోచన నటవధుమణి కొప్పుగలిగిన భామినీ
విగ్రహంబుల కెల్ల ఘనమైవెలయు శోభనకారిణీ
అగ్రపీఠమునందువెలసిన ఆగమార్థవిచారిణీ
శీఘ్రముగనే వరములిత్తువు శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా

నిగమగోచరణీయ కుందన నిర్మలాంగి నిరంజనీ
మిగుల చక్కని పుష్పకోమలి మీననేత్రదయానిధీ
జగతిలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన చంద్రముఖి సీమంతినీ
చిగురుటాకులవంటి పెదవుల శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా

సోమశేఖర పల్లవాధరి సుందరీమణిధీమణీ
కోమలాంగి కృపాపయోనిధి కుటిలకుంతలయోగినీ
నామనంబున బాయకుండుమ నగకులేశుని నందినీ
సీమలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా

భూతనాథుని వామభాగము పొందుగా చేకొంటివా
ఖ్యాతిగను శ్రీశైలమున విఖ్యాతిగానెలకొంటివా
పాతకంబుల బారద్రోలుచు భక్తులను చోకొంటివా
శ్వేతగిరిపై వెలసినట్టి శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా

ఎల్లవెలసిన నీప్రభావము విష్ణులోకమునందునన్
పల్లవించెను నీదుభావము బ్రహ్మలోకమునందునన్
తెల్లముగ కైలాసముందున మూడులోకములందునన్
చెల్లునమ్మత్రిలోకవాసిని శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా

కరుణశ్రీగిరి మల్లికార్జున దైవరాలభామినీ
కరుణతోమమ్మేలు మెప్పుడుకల్పవృక్షముభంగినీ
వరుసతో నీఅష్టకంబును వ్రాసి చదివినవారికీ
సిరులనిత్తువునెల్లకాలము శ్రీగిరిభ్రమరాంబికా