శ్రీ దేవీ మంగళాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి

శ్రీ దేవీ మంగళాష్టకము

శ్రీ విద్యా శివనామభాగనిలయా కామేశ్వరీ సుందరీ

సూక్ష్మస్థూలదశావిశేషిత జగద్రూపేణ విద్యోతినీ

స్వాంశీభూత సమస్తభూత హృదయాకాశ స్వరూపా శివా

లోకాతీత ఏదాశ్రయా శివసతీ కుర్యా త్సదా మంగళమ్‌ 1


దుర్గా భర్గమనోహరా సురనరైః సంసేవ్యమావా సదా

దైత్యానాం సువినాశినీ చ మహతాం సాక్షాత్‌ ఫలాదాయినీ

స్వప్నేదర్శనదాయినీ పరముదం సంధాయినీ శాంకరీ

పాపఘ్నీ శుభకారిణీ సుముదితా కుర్యా త్సదా మంగళమ్‌ 2


బాలా ఙాలార్కవర్ణాడ్యా సౌవర్ణాంవరధారిణీ

చండికా లోకకల్యాణీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 3


కాళికా భీకరాళారా కలిదోష నివారిణీ

కామ్యప్రదాయినీశైవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 4


హిమవత్పుత్రికా గౌరీ కైలాసాద్రి విహారిణీ

పార్వతీ శివవామాంగీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 5


వాణీ వీణాగానలోలా విధిపత్నీ స్మితాననా

జ్ఞానముద్రాంకితకరా కుర్యాన్మే మంగళం సదా 6


మహాలక్ష్మీః ప్రసన్నాస్యా ధనధాన్య వివర్ధినీ

వైష్టవీ పద్మజా దేవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 7


శుంభుప్రియా చంద్రరేఖా సంశోభిత లలాటకా

నానారూప ధరాచైకా కుర్యాన్మే మంగళం సదా 8


మంగళాష్టక మేతద్ది పఠతాం శృణ్వతాం సదా

దద్యాద్దేవీ శుభం శీఘ్ర మాయురారోగ్యభాగ్యకమ్‌ 9