శ్రీ దేవీ మంగళాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ దేవీ మంగళాష్టకము

శ్రీ విద్యా శివనామభాగనిలయా కామేశ్వరీ సుందరీ

సూక్ష్మస్థూలదశావిశేషిత జగద్రూపేణ విద్యోతినీ

స్వాంశీభూత సమస్తభూత హృదయాకాశ స్వరూపా శివా

లోకాతీత ఏదాశ్రయా శివసతీ కుర్యా త్సదా మంగళమ్‌ 1


దుర్గా భర్గమనోహరా సురనరైః సంసేవ్యమావా సదా

దైత్యానాం సువినాశినీ చ మహతాం సాక్షాత్‌ ఫలాదాయినీ

స్వప్నేదర్శనదాయినీ పరముదం సంధాయినీ శాంకరీ

పాపఘ్నీ శుభకారిణీ సుముదితా కుర్యా త్సదా మంగళమ్‌ 2


బాలా ఙాలార్కవర్ణాడ్యా సౌవర్ణాంవరధారిణీ

చండికా లోకకల్యాణీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 3


కాళికా భీకరాళారా కలిదోష నివారిణీ

కామ్యప్రదాయినీశైవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 4


హిమవత్పుత్రికా గౌరీ కైలాసాద్రి విహారిణీ

పార్వతీ శివవామాంగీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 5


వాణీ వీణాగానలోలా విధిపత్నీ స్మితాననా

జ్ఞానముద్రాంకితకరా కుర్యాన్మే మంగళం సదా 6


మహాలక్ష్మీః ప్రసన్నాస్యా ధనధాన్య వివర్ధినీ

వైష్టవీ పద్మజా దేవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 7


శుంభుప్రియా చంద్రరేఖా సంశోభిత లలాటకా

నానారూప ధరాచైకా కుర్యాన్మే మంగళం సదా 8


మంగళాష్టక మేతద్ది పఠతాం శృణ్వతాం సదా

దద్యాద్దేవీ శుభం శీఘ్ర మాయురారోగ్యభాగ్యకమ్‌ 9