శ్రీ గురు అష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రచన: ఆది శంకరాచార్య

శరీరం సురూపం తథా వా కలత్రం, యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరు తుల్యమ్ |

మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 1 ||


కలత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాదిసర్వం, గృహం బాన్ధవాః సర్వమేతద్ధి జాతమ్ |

మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 2 ||


షడఙ్గాదివేదో ముఖే శాస్త్రవిద్యా, కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి |

మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 3 ||


విదేశేషు మాన్యః స్వదేశేషు ధన్యః, సదాచారవృత్తేషు మత్తో న చాన్యః |

మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 4 ||


క్షమామండలే భూపభూపాలబృన్దైః, సదా సేవితం యస్య పాదారవిన్దమ్ |

మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 5 ||


యశో మే గతం దిక్షు దానప్రతాపాత్, జగద్వస్తు సర్వం కరే యత్ప్రసాదాత్ |

మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 6 ||


న భోగే న యోగే న వా వాజిరాజౌ, న కాన్తాముఖే నైవ విత్తేషు చిత్తమ్ |

మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 7 ||


అరణ్యే న వా స్వస్య గేహే న కార్యే, న దేహే మనో వర్తతే మే త్వనర్ఘ్యే |

మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 8 ||


గురోరష్టకం యః పఠేత్పుణ్యదేహీ, యతిర్భూపతిర్బ్రహ్మచారీ చ గేహీ |

లభేద్వాఞ్చితార్థం పదం బ్రహ్మసంఙ్ఞం, గురోరుక్తవాక్యే మనో యస్య లగ్నమ్ || 9 ||