శ్రీ గురుస్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ |

తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || 1 ||


అఙ్ఞానతిమిరాంధస్య ఙ్ఞానాంజనశలాకయా |

చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || 2 ||


గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |

గురురేవ పరంబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః || 3 ||


స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్సచరాచరమ్ |

తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || 4 ||


చిన్మయం వ్యాపియత్సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ |

తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || 5 ||


త్సర్వశ్రుతిశిరోరత్నవిరాజిత పదాంబుజః |

వేదాంతాంబుజసూర్యోయః తస్మై శ్రీగురవే నమః || 6 ||


చైతన్యః శాశ్వతఃశాంతో వ్యోమాతీతో నిరంజనః |

బిందునాద కలాతీతః తస్మై శ్రీగురవే నమః || 7 ||


ఙ్ఞానశక్తిసమారూఢః తత్త్వమాలావిభూషితః |

భుక్తిముక్తిప్రదాతా చ తస్మై శ్రీగురవే నమః || 8 ||


అనేకజన్మసంప్రాప్త కర్మబంధవిదాహినే |

ఆత్మఙ్ఞానప్రదానేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || 9 ||


శోషణం భవసింధోశ్చ ఙ్ఞాపణం సారసంపదః |

గురోః పాదోదకం సమ్యక్ తస్మై శ్రీగురవే నమః || 10 ||


న గురోరధికం తత్త్వం న గురోరధికం తపః |

తత్త్వఙ్ఞానాత్పరం నాస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః || 11 ||


మన్నాథః శ్రీజగన్నాథః మద్గురుః శ్రీజగద్గురుః |

మదాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మై శ్రీగురవే నమః || 12 ||


గురురాదిరనాదిశ్చ గురుః పరమదైవతమ్ |

గురోః పరతరం నాస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః || 13 ||


త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ

త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ |

త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ

త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ || 14 ||