శ్రీ ఆంజనేయ మంగళస్తుతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వైశాఖేమాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే,

పూర్వాభాద్రాప్రభుతాయ మంగళం శ్రీ హనుమతే.


కరుణారసపూర్ణాయ ఫలాపూపప్రియాయ చ,

మాణిక్యహారకంఠాయ మంగళం శ్రీహనుమతే.


సువర్చలాకళత్రాయ చతుర్భుజధరాయ చ,

ఉష్ట్రారూఢాయ వీరాయ మంగళం శ్రీహనుమతే.


దివ్యమంగళదేహాయ పీతాంబరధరాయ చ,

తప్త కాంచన వర్ణాయ మంగళం శ్రీహనుమతే.


భక్త రక్షణ శీలాయ జానకీ శోక హారిణే,

సృష్టికారణ భూతాయ మంగళం శ్రీహనుమతే.


రంభావనవిహారాయ గంధమాదన వాసినే,

సర్వలోకైక నాథాయ మంగళం శ్రీహనుమతే.


పంచాననాయ భీమాయ కాలనేమి హరాయ చ,

కౌండిన్యగోత్ర జాతాయ మంగళం శ్రీహనుమతే.


కేసరీ పుత్ర! దివ్యాయ సీతాన్వేష పరాయ చ,

వానరాణాం వరిష్ఠాయ మంగళం శ్రీహనుమతే.


||ఇతి శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకమ్||